Wydawnictwo

Nowości

Prawo cywilne : Część ogólna i prawo rzeczowe | T. Mróz; A. Zając. | Wyd. II. | Warszawa, 2014. | Kazusy | PRAWO
cena: 55,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 59,00 zł

W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych

 • Kod: DIF 1443
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA
 • Cena: 58,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kotowski Wojciech; Kurzępa Bolesław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 261
 • ISBN Kod: 9788376416250
 • ISBN: 978-83-7641-625-0
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Kotowski Wojciech; Kurzępa Bolesław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 261
 • ISBN Kod: 9788376416250
 • ISBN: 978-83-7641-625-0
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Kotowski Wojciech; Kurzępa Bolesław
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 261
 • ISBN Kod: 9788376416250
 • ISBN: 978-83-7641-625-0
 • oprawa: Miękka

Opracowanie stanowi klasyczny komentarz do ustawy o związkach zawodowych z uwzględnieniem dorobku judykatury i doktryny. Z natury rzeczy ustawa dotyczy trzech podmiotów: pracodawcy – pracownika – związku zawodowego. Nie może budzić wątpliwości, że należny pracownikowi komfort zawodowy jest uzależniony od uczciwości i kultury pracodawcy oraz aktywności związku zawodowego realizującego z najwyższą starannością powinności w zakresie skutecznej ochrony słusznych interesów pracowników.
Komentarz jest zatem adresowany do tych podmiotów, dla przypomnienia i utrwalenia pracodawcy jego obowiązków wobec pracownika, związkowi zawodowemu roli istnienia, a pracownikowi jego uprawnień i oczekiwań wobec pracodawcy i związku zawodowego. Będzie przydatny szeroko pojętemu wymiarowi sprawiedliwości.

Spis treści:
Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Komentarz do ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity). Tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854; zm.: Dz.U. Nr 100, poz. 1080, Nr 128, poz. 1405; Dz.U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, Nr 240, poz. 2052; Dz.U. z 2003 r. Nr 63, poz. 590, Nr 213, poz. 2081; Dz.U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407; Dz.U. z 2008 r. Nr 90, poz. 562; Dz.U. z 2011 r. Nr 244, poz. 1454

Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 1. [Pojęcie i ogólna charakterystyka związku]
Art. 2. [Podstawy faktyczne i prawne tworzenia związku zawodowego]
Art. 3. [Zakaz ujemnych następstw przynależności do związku zawodowego]
Art. 4. [Podstawowe zadania związku zawodowego]
Art. 5. [Zasięg reprezentacji związkowej]
Art. 6. [Idea związku zawodowego]
Art. 7. [Zakres reprezentacji związków zawodowych]
Art. 8. [Powinności związków zawodowych]
Art. 9. [Statuty i uchwały]
Art. 10. [Określenie zasad członkostwa w związku zawodowym]
Art. 11. [Federacje i konfederacje]

Rozdział 2. Tworzenie związków zawodowych
Art. 12. [Zasady utworzenia związku zawodowego]
Art. 13. [Treść statutu związku zawodowego]
Art. 14. [Rejestracja związku zawodowego]
Art. 15. [Nabycie osobowości prawnej przez związek zawodowy]
Art. 16. [Zmiana statutu]
Art. 17. [Skreślenie związku zawodowego z rejestru]
Art. 18. [Tryb postępowania w sprawach o rejestrację związku zawodowego]

Rozdział 3. Uprawnienia związków zawodowych
Art. 19. [Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych]
Art. 191. [Uprawnienia organizacji związkowej do opiniowania dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej]
Art. 20. [Wniosek organizacji związkowej o wydanie lub zmianę ustawy]
Art. 21. [Prawo prowadzenia rokowań zbiorowych oraz zawierania układów zbiorowych]
Art. 22. [uchylony]
Art. 23. [Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy]
Art. 24. [Uprawnienia finansowe związków zawodowych]
Art. 25. [Pełnienie funkcji związkowej poza zakładem pracy]
Art. 251. [Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej]

Rozdział 4. Zakładowa organizacja związkowa
Art. 26. [Zakres działania zakładowej organizacji związkowej]
Art. 261. [Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę]
Art. 27. [Zasady wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych]
Art. 28. [Obowiązek informacyjny pracodawcy]
Art. 29. [Podstawa badań z zakresu bezpieczeństwa]
Art. 30. [Reprezentowanie interesów pracowników]
Art. 31. [Zwolnienie pracowników związkowych od świadczenia pracy]
Art. 32. [Ochrona pracy działaczy związkowych]
Art. 33. [Obowiązki pracodawcy]
Art. 331. [Składka związkowa]
Art. 34. [Międzyzakładowa organizacja związkowa]
Art. 341. [Koszty funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej]
Art. 342. [Ochrona pracy działaczy międzyzakładowej organizacji związkowej]

Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
Art. 35. [Przepisy karne]
Art. 36. [Kontrola legalności]

Rozdział 6. Przepisy szczególne
Art. 37. [Spory zbiorowe]
Art. 38. [Przepis szczególny]
Art. 39. [Kasy zapomogowo-pożyczkowe]

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
Art. 40. [Zmiany w ustawie o obowiązku obrony PRL – pominięte]
Art. 41. [Zmiany w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych]
Art. 42. [Zmiany w ustawie o pracownikach urzędów państwowych]
Art. 43. [Zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych]
Art. 44. [Zmiany w ustawie o prokuraturze]
Art. 45. [Podział nieruchomości ZZZ]
Art. 46. [Moc prawna rejestracji]
Art. 47. [Prawo zwolnienia od pracy]
Art. 48. [Utrata mocy poprzedniej ustawy]
Art. 49. [Data obowiązywania komentowanej ustawy]

Literatura

Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych |M. Andrzejewski (red.). | Toruń, 2013. | PRAWO
M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych
47,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł
Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku | A. Bień-Kacała. | Toruń, 2013. | PRAWO
A. Bień-Kacała. Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
64,00 zł