Wydawnictwo

Nowości

Ustawa o opłacie skarbowej : Komentarz | P. Borszowski; A. Małecka. | Komentarze Praktyczne | Warszawa, 2014. | PRAWO
cena: 89,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 59,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 89,00 zł
cena: 65,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 79,00 zł

M. Andrzejewski (red.). Związki partnerskie : debata na temat projektowanych zmian prawnych

 • Kod: TNOIK 563
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I
 • Cena: 47,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Andrzejewski Marek (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 273
 • ISBN Kod: 9788372856777
 • ISBN: 978-83-7285-677-7
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Andrzejewski Marek (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 273
 • ISBN Kod: 9788372856777
 • ISBN: 978-83-7285-677-7
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Andrzejewski Marek (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 273
 • ISBN Kod: 9788372856777
 • ISBN: 978-83-7285-677-7
 • oprawa: Miękka

I. Trwa debata na temat projektowanych regulacji dotyczących prawnych aspektów funkcjonowania w Polsce związków osób homoseksualnych. Z opublikowaniem na ten temat książki naukowej nie wiąże się rozgłos, jaki zapewnia uczestnictwo w ulicznej demonstracji, jednak naukowcom musi przyświecać wiara w długofalową skuteczność argumentów intelektualnych i promyk nadziei, że może uda się z nimi przebić do szerszego grona Czytelników. Włączamy się więc do tej tak ważnej publicznej dyskusji. Trwa ona od dość dawna i toczy się na wielu płaszczyznach, jednak - ujmując rzecz eufemistycznie - nie obfituje jak dotychczas w nadmiar naukowych wypowiedzi prawników.

II. Książka zawiera w tytule określenie „związki partnerskie". Posłużyliśmy się tym określeniem chcąc, aby osoby zainteresowane tematyką łatwiej dostrzegły ją na półce księgarskiej, czy w internetowej witrynie, a także dlatego, że właśnie to określenie jest składnikiem tytułów projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania par homoseksualnych. Czy odpowiada ono istocie rzeczy, do której się odnosi, to inna sprawa. Termin „związki partnerskie" używany jest na określenie par homoseksualnych wskutek socjotechnicznego semantycznego zabiegu, na co zwracają uwagę niektórzy nasi Autorzy. Formułując tytuł publikacji ulegliśmy dominującej terminologii mając pełną świadomość, że partnerstwo jest pojęciem, do którego mają przecież prawo aspirować również małżonkowie, a które obce jest pożyciu wielu par homoseksualnych...

III. Kierując się dyrektywa metodologiczną wieloaspektowego ukazywania zjawisk z obszaru prawa rodzinnego (jeżeli tytułowe regulacje zostaną przyjęte, to na studiach prawniczych będą z pewnością wykładane w ramach wykładu tego działu prawa cywilnego), zaprosiliśmy do przedstawienia swoich refleksji na temat związków homoseksualnych przedstawicieli socjologii, teologii, psychologii, filozofii. Ubolewamy, że nie wszyscy spośród tych, którzy złożyli obietnice, zdołali się z nich wywiązać. Luka na tych obszarach jest jednak o wiele mniejsza niż na obszarze prawa i dociekliwy Czytelnik z łatwością odnajdzie interesujące Go publikacje.

W początkowej części książki znajdzie Czytelnik cztery artykuły, o których powiedzieć można, że ukazują kontekst dla uplasowanych po nich opracowań jurydycznych. Artykuł „Związki partnerskie w perspektywie socjologicznej teorii zaufania" napisany przez socjologa Jacka Leońskiego, zawiera tezę, iż związki te należą do stosunków społecznych i związanych z nimi więzi, dla których właśnie zaufanie odgrywa tak istotną rolę stanowiąc jedną z podstaw tych związków. Z kolei Zdzisław Kroplewski wypowiedział się na temat tożsamości człowieka w świetle filozofii i psychologii ukazując relacje międzyludzkie, jako jeden z psychologicznych czynników decydujących o rozwoju tożsamości człowieka. Dokonał analizy związków partnerskich pod kątem ich wpływu na budowanie tożsamości człowieka, zwłaszcza w perspektywie tożsamości płciowej. W tekście Krzysztofa Wojtkiewicza („Związki partnerskie, jako problem teologiczny i duszpasterski") ukazano stosunek do związków partnerskich prezentowany przez Magisterium Kościoła katolickiego. Czwartym opracowaniem niejako wprowadzającym do części zasadniczej książki jest porządkujący, poglądowy tekst Pauliny Pilch, w którym ukazano modele przyjętych dotychczas regulacji związków partnerskich na świecie i tendencje dominujące w tym zakresie.

Następne dziewięć artykułów dotyczy problematyki funkcjonowaniu związków partnerskich w ujęciu prawa konstytucyjnego, cywilnego, w tym zwłaszcza rodzinnego (ten nurt dominuje) i gospodarczego. Tadeusz Smyczyński („Małżeństwo - konkubinat - związek partnerski") dokonał rozgraniczeń terminologicznych, co w rozważaniach prawniczych jest zadaniem podstawowym. Zakwestionował próby redefiniowania małżeństwa opowiadając się za nazywaniem małżeństwem jedynie związku mężczyzny i kobiety i stawiając tezę, że nie ma potrzeby społecznej ani godnego ochrony interesu indywidualnego, dla wprowadzenie instytucji prawnej konkurującej z małżeństwem. Również Andrzej Mączyński („Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania regulacji związków partnerskich, w tym związków osób jednej płci") zakwestionował zasadność wprowadzania do polskiego prawa regulacji dotyczących związków partnerskich. Podkreślił, że Polska nie ma w tym zakresie żadnych zobowiązań międzynarodowych. Do tej tezy nawiązuje i ją rozwija Piotr Mostowik. Główną myśl swego artykułu wyraził on w jego tytule „Brak ,strasburskiego' bądź ,brukselskiego' obowiązku instytucjonalizacji pożycia osób tej samej płci oraz regulacji związku partnerskiego kobiety i mężczyzny".

Dwa kolejne teksty dotyczą przysposobienia. Tomasz Sokołowski ( „Dobro dziecka wobec rzekomego prawa do adopcji.") i Janusz Gajda („Adopcja przez pary homoseksualne. Aspekty prawne.") podjęli kwestię dopuszczalności adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. Pierwszy z nich zakwestionował tezę lansowaną w doktrynie z obszaru praw człowieka, że istnieje tzw. „prawo do adopcji" twierdząc, iż hasło to stanowi reminiscencję archaicznej już koncepcji władzy ojcowskiej. Elementem dobra dziecka są natomiast prawa dziecka, w tym prawo do tożsamości, które polega na pochodzeniu od określonych osób oraz na przynależności do określonej rodziny, zarówno na podstawie więzów pokrewieństwa z innymi niż rodzice krewnymi, jak i w związku z wykształconymi więziami społecznymi. Konkluzją wypowiedzi Janusza Gajdy jest myśl, że w ogóle nie można mówić o adopcji przez pary homoseksualne skoro instytucja adopcji ma być - a tak się ją definiuje - imitacją relacji naturalnych.

Piotr Kasprzyk („Wybrane problemy związane z rejestracją związków partnerskich w krajach europejskich") omówił doświadczenia państw, które związki partnerskie uregulowały oraz problemy prawne urzędników stanu cywilnego z krajów, w których nie ma zinstytucjonalizowanych związków partnerskich. Coraz częściej bowiem petentami w urzędach stanu cywilnego są osoby pragnące zawrzeć za granicą związek partnerski z obywatelem obcego państwa.

Joanna Haberko („Dopuszczalność stosowania technik wspomaganej me-dycznie prokreacji w związkach partnerskich - de legę lata i de legę ferenda") połączyła w swym opracowaniu dwa kontrowersyjne społecznie, filozoficznie i prawnie zagadnienia - związki partnerskie i dopuszczalność stosowania technik wspomaganej prokreacji. Zwróciła uwagę, że przesłanką stosowania technik wspomaganej medycznie prokreacji jest stwierdzona niepłodność dodając, iż szczególnie trudna jest sytuacja, w tym sytuacja prawna, dziecka poczętego w wyniku zastosowania owych technik począwszy od problemów związanych z ustaleniem jego pochodzenia.

Małgorzata Łączkowska („Charakter prawny rejestrowanego związku partnerskiego w świetle polskich projektów regulacji") dokonała krytycznej oceny proponowanych projektów regulacji związków partnerskich zgłaszanych do parlamentu na podstawie skonfrontowania takiego związku z pojęciem stosunku cywilnoprawnego oraz rodzinnoprawnego. Natomiast Małgorzata W. Greftler („Przedsiębiorstwo rodzinne osób pozostających w zarejestrowanym związku partnerskim w prawie niemieckim") opisuje z aprobatą funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych w Niemczech, gdzie pojęcie to odnosi się również do przedsiębiorstw osób tworzących związek partnerski. W kolejnym artykule natomiast Piotr Telusiewicz („Próby prawnego uregulowania tzw. relacji partnerskiej, jako „przemytnik"do grupy relacji rodzinno-prawnych w kontekście prawnych aspektów znaczenia zwrotu „rodzinny") zestawienia liczne akty prawne, w których posłużono się słowem „rodzinny", konkludując, że relacje panujące pomiędzy partnerami związku partnerskiego nie mogą być traktowane, jako relacje rodzinno-prawne.

W pracy nie ma rozdziału podsumowującego wszystkie zawarte w niej wypowiedzi. Ten rozdział i ewentualne wnioski musi Czytelnik spróbować sformułować sobie samodzielnie...
Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe | A. Kozieł. | 
Warszawa, 2013. | PRAWO
A. Kozieł. Zysk w spółce kapitałowej : aspekty prawno-handlowe
48,00 zł
Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym | T. Branecki. | Warszawa, 2013. | PRAWO
T. Branecki. Zwrot VAT w budownictwie mieszkaniowym
30,00 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych | 
W. Kotowski; B. Kurzewa. | Warszwaa, 2012. | PRAWO
W. Kotowski; B. Kurzewa. Związki zawodowe : Komentarz do ustawy o związkach zawodowych
58,00 zł
Związki prawa polskiego z prawem niemieckim | A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). | Łódź, 2006. | PRAWO
A. Liszewska; K. Skotnicki (red.). Związki prawa polskiego z prawem niemieckim
20,00 zł
Związki międzygminne : Komentarz | R. Adamus i in. | Warszwaa, 2012. | Krótkie Komentarze Becka | PRAWO
R. Adamus i in. Związki międzygminne : Komentarz
69,00 zł
Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym | M. Król-
-Bogomilska | Warszawa, 2013. | PRAWO
M. Król- -Bogomilska Zwalczanie karteli : w prawie antymonopolowym i karnym
77,70 zł
Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku | A. Bień-Kacała. | Toruń, 2013. | PRAWO
A. Bień-Kacała. Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku
64,00 zł