Wydawnictwo

Nowości

Rozwój lokalnego rynku ubezpieczeń na życie : w świetle czynników społeczno-ekonomicznych | J. Przyłuska. | Lublin, 2013. | EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 23,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 37,80 zł
cena: 63,00 zł

A.i W. Cwynar. Zarządzanie wartością spółki kapitałowej : koncepcje, systemy, narzędzia

 • Kod: FRR 012
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Rachunkowości
 • Cena: 81,48 zł101,85 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Cwynar Wiktor; Cwynar Andrzej
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2002
 • ilość stron: 468
 • ISBN Kod: 9788386543847
 • ISBN: 83-86543-84-1
 • oprawa: Twarda

Publikacja jest jedną z pierwszych napisanych przez polskich autorów prac poświęconych w całości najważniejszym koncepcjom mieszczącym się w szeroko dyskutowanym obecnie nurcie Value Based Management (VBM). Jako punkt wyjścia i zasadniczą linię prowadzonych rozważań przyjęto model EVA firmy Stern Stewart. Skatalogowane rozwiązania alternatywne (lub komplementarne) zostały następnie poddane syntetycznej analizie porównawczej skoncentrowanej na trzech kluczowych obszarach: wycenie, pomiarze rocznych wyników działalności i programie motywacyjnym. Ponadto, w opracowaniu zaproponowano ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania dylematów związanych z doborem mierników osiągnięć oraz zarysowano kierunki usprawnień motywacyjnych systemów wynagradzania w celu ściślejszego powiązania interesów menedżerskich z właścicielskimi.

Adresaci: członkowie zarządów spółek kapitałowych, pracownicy komórek finansowych w spółkach, analitycy finansowi, konsultanci i doradcy finansowi, trenerzy i pracownicy firm szkoleniowych, wykładowcy i studenci uczelni ekonomicznych.

 

Andrzej Cwynar jest pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, autorem wielu publikacji dotyczących kreowania wartości spółki kapitałowej. Wspótinicjator przedsięwzięć badawczych mających na celu ocenę polskiego rynku kapitałowego z perspektywy tworzenia wartości dla właścicieli. Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi, firmami doradczo-szkoleniowymi i przedsiębiorstwami.

Wiktor Cwynar jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu. Ściśle współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w ramach Studium Podyplomowego Zarządzania Wartością Firmy oraz z czołowymi polskimi firmami konsultingowymi i szkoleniowymi. Opublikował kilkanaście artykułów poświęconych problematyce zarządzania wartością.

"Opiniowana praca jest pierwszym tak obszernym i wszechstronnym rozwinięciem problemu zarządzania wartością spółki kapitałowej w wykonaniu polskich autorów. Ma (ona) wszelkie dane ku temu, aby stać się swoistą encyklopedią wiedzy o tej ogromnie popularnej obecnie w świecie tendencji w zarządzaniu spółkami wiedzy użytecznej nie tylko dla teoretyków zarządzania finansami przedsiębiorstw i rachunkowości, ale także dla licznej rzeszy menedżerów finansowych, pragnących zapoznać się z bogatym instrumentarium Value Based Management (VBM). (...) Wśród (...)bogatej tematyki autorzy skupili swą uwagę na trzech kluczowych dla wdrażania VBM obszarach, a mianowicie: metodach wyceny i pomiaru wyników działalności oraz motywacyjnych systemach wynagradzania."
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jana Jeżaka, Uniwersytet Łódzki

"Wykorzystanie najważniejszych i najnowszych pozycji literatury światowej (...), świetna podbudowa [empiryczna] prezentowanych kategorii i obliczeń dotyczących metod wyceny przedsiębiorstwa oraz mierników wartości (...) wraz ze sformułowanymi własnymi konkluzjami czyni pracę bardzo atrakcyjną (...) dla członków zarządów i rad nadzorczych, a także menedżerów spółek kapitałowych, konsultantów i analityków rynku kapitałowego. (...) Zmusza (ona) do wielu przewartościowań w dotychczasowym spojrzeniu na metody pomiaru wyników spółek oraz źródła wartości. Tym samym pobudza do dalszych przemyśleń i badań, w kontekście poprawy konkurencyjności polskich spółek kapitałowych."
Z recenzji wydawniczej dr. Andrzeja Szablewskiego, Szkoła Główna Handlowa

"Książka (...) jest obszernym i praktycznym kompendium wiedzy na temat zarządzania wartością firmy, adresowanym do tych wszystkich, którzy chcą realizować i wspierać strategię wzrostu wartości swoich przedsiębiorstw. Jej sukces zależy nie tylko od dobrego systemu zarządzania, ale również od właściwego ukierunkowania działań i zaangażowania pracowników firmy. Interesujące przedstawienie przez autorów znaczenia i pomiaru aktywów niematerialnych, w tym także kapitału ludzkiego, poszerza perspektywę dyskusji wokół VBM."
Edward Robert Stanoch, menedżer praktyki VBM, HewittAssociates

 

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

PRZEDMOWA

OD AUTORÓW

ROZDZIAŁ l. REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU SPÓŁKĄ KAPITAŁOWĄ

1.1. Nadrzędny cel spółki kapitałowej
1.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości (VBM)
1.3. Nadzór korporacyjny a wartość dla akcjonariuszy
1.4. Ewolucja w priorytetach biznesu

ROZDZIAŁ 2. EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA (EVA) I RYNKOWA WARTOŚĆ DODANA (MVA)

2.1. Deżargonizacja EVA
2.2. Szacowanie EVA
2.3. Nowoczesny model EVA

ROZDZIAŁ 3. WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA

3.1. Wycena spółki na podstawie EVA - słabości modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
3.2. Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstwa
3.3. Równoważność metod DCF i EVA - przykład wyceny
3.4. Mankamenty dyskontowych metod wyceny

ROZDZIAŁ 4. POMIAR WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - MIERNIKI RYNKOWE

4.1. Całkowity zwrot dla akcjonariuszy (TSR)
4.2. Rynkowa wartość dodana (MVA)
4.3. Dochód nadwyżkowy (ER)
4.4. MVA i kreowanie wartości dla akcjonariuszy
4.5. Stopa zwrotu dla akcjonariuszy i stopa zwrotu dla przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ 5. POMIAR WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - DYLEMATY DEFINIOWANIA STOPY ZWROTU Z INWESTYCJI

5.1. Gotówkowa wartość dodana (CVA)
5.2. Księgowa i ekonomiczna stopa zwrotu
5.3. Amortyzacja ekonomiczna
5.4. Modyfikacje EVA

ROZDZIAŁ 6. POMIAR WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - GOTÓWKOWA WARTOŚĆ DODANA (CVA)

6.1. Zmiany w paradygmacie zarządzania finansami spółki
6.2. Stopa zwrotu z inwestycji spółki bazująca na przepływach pieniężnych (CFROI)

ROZDZIAŁ 7. POMIAR WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - POWRÓT DO KORZENI: KONCEPCJA WARTOŚCI DODANEJ DLA AKCJONARIUSZY (SVA)

7.1. Brakujące ogniwo wyceny i pomiaru wyników działalności
7.2. Pomiar wyników działalności - zysk kontra gotówka

ROZDZIAŁ 8. POMIAR WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI - MEANDRY DOBORU MODELU

8.1. Ustrukturyzowane podejście do procesu doboru mierników osiągnięć
8.2. Rzetelność
8.3. Stopień skomplikowania pomiaru
8.4. Korelacja z wartością i bogactwem akcjonariuszy

ROZDZIAŁ 9. MOTYWACYJNE SYSTEMY WYNAGRADZANIA

9.1. Motywacyjne programy udziału kierownictwa we własności przedsiębiorstwa
9.2. Motywacyjne systemy wynagradzania nie związane z wyceną rynkową

ROZDZIAŁ 10. WDRAŻANIE VBM

10.1. Stary i nowy porządek
10.2. Kultura partnerstwa
10.3. Kluczowe czynniki powodzenia we wdrażaniu VBM - etap wstępny
10.4. Zakres wdrożenia VBM
10.5. Formułowanie celów i planów
10.6. Siły napędowe wartości
10.7. Edukacja
10.8. Wzmocnienie efektów wewnętrznej transformacji przedsiębiorstwa
10.9. Logika działań

ROZDZIAŁ 11. VBM W POLSCE

11.1. Ocena polskich spółek giełdowych z perspektywy zmian wartości
11.2. Wyniki wybranych badań ankietowych dotyczących VBM w Polsce i na świecie
11.3. Zastosowanie mierników wartości w analizie polskich spółek publicznych
11.4. Polski rynek kapitałowy a możliwości adaptacji metodologii VBM

STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł