Wydawnictwo

Nowości

Dobrze funkcjonujące miasto : koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju |A. Karwińska; A. Brzosko-Sermak. | Kraków, 2014. | GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; URBANISTYKA
cena: 33,60 zł
cena: 37,80 zł
cena: 25,00 zł
cena: 15,00 zł

H. Borucińska-Bieńkowska. Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej aglomeracji na kierunki rozwoju gmin

 • Kod: UZG 425
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski
 • Cena: 23,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Borucińska-Bieńkowska Hanna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 149
 • ISBN: 978-83-7842-091-0
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Borucińska-Bieńkowska Hanna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 149
 • ISBN: 978-83-7842-091-0
 • oprawa: Miękka

Przedmiotem badań podjętych w niniejszej pracy jest próba wykazania wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych, społeczno-ekonomicznych, przyrodniczych i kulturowych zachodzących między miastem centralnym a otaczającymi je gminami tworzącymi aglomerację, z określeniem kierunków przekształceń i rozwoju na tle obecnych uwarunkowań oraz czynników decydujących o tym procesie.
Przyjętą tezą badawczą jest stwierdzenie, że o przemianach przestrzennych, aktywizacji i rozwoju gmin decyduje zarówno ich lokalizacja w strefie oddziaływania miasta centralnego aglomeracji, jak również istniejący potencjał społeczno-gospodarczy, predyspozycja lokalnych społeczności oraz władz samorządowych do przemian i rozwoju.
Przeprowadzone badania gmin na podstawie studium Aglomeracji Poznańskiej w oparciu o metody analizy warstwowej i porównawczej określiły zakres merytoryczny oraz terytorialny przyjętych badań.
Podejmując problematykę wpływu miasta centralnego na kierunki przemian i rozwoju gmin aglomeracji będących w strefie jego oddziaływania, podjęto próbę odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

1. Czy miasto centralne ma określony wpływ na przemiany i rozwój gmin tworzących obszar aglomeracji?
2. Jakie znaczenie ma lokalizacja gmin w I lub II strefie oddziaływania miasta centralnego i jakie zachodzą relacje między gminami a miastem centralnym aglomeracji?
3. Czy gminy zlokalizowane w obszarze aglomeracji mogą funkcjonować niezależnie od miasta centralnego i co o tym decyduje?
4. Jakie znaczenie dla procesu przemian i rozwoju gmin będących w strefie oddziaływania miasta centralnego ma zjawisko migracji ludności?

Badania dotyczące analizy wybranych czynników, uwarunkowań i relacji zachodzących pomiędzy gminami a miastem centralnym aglomeracji pozwoliły zarówno na diagnozę istniejącego stanu gminy, jak i prognozę potencjalnych przemian oraz kierunków rozwoju zawartych w scenariuszu rozwoju.
Spodziewanym efektem badawczym jest stworzenie narzędzia planistycznego umożliwiającego: – identyfikację oraz ocenę przemian funkcjonalno-przestrzennych gmin aglomeracji w nowych uwarunkowaniach,
– określenie wpływu miasta centralnego na przemiany oraz rozwój gmin aglomeracji, przy uwzględnieniu ich typu funkcjonalnego i podziału na gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie.
Uzyskane rezultaty badawcze mogą być przydatne zarówno dla celów teoretycznych, jak i praktycznych w kreowaniu przestrzeni gmin aglomeracji.

Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zarządzanie przestrzenią miasta | M.J. Nowak; T. Skotarczak (red.). | 
Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE ; URBANISTYKA
M.J. Nowak; T. Skotarczak (red.). Zarządzanie przestrzenią miasta
51,00 zł
Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji | J. Danilewicz. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; URBANIZACJA
J. Danilewicz. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji
50,40 zł
Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną | W. Czarnecki (red.). | Białystok, 2011. | ARCHITEKTURA; URBANISTYKA
W. Czarnecki (red.). Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną
67,50 zł
Wodne dylematy urbanizacji | P. Kowalczyk. | Poznań, 2011. | URBANISTYKA; HYDROLOGIA
P. Kowalczyk. Wodne dylematy urbanizacji
84,00 zł
Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie.| J. Dzieciuchowicz.| Łódź, 2012.| GEOGRAFIA; EKONOMIA
J. Dzieciuchowicz. Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie.
27,30 zł
Studia Miejskie 4 : procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku| J. Słodczyk; M. Śmigielska (red.).| Opole, 2011.| URBANISTYKA; HISTORIA
J. Słodczyk; M. Śmigielska (red.). Studia Miejskie 4 : procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku
29,40 zł
Studia Miejskie 3 : Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski | J. Słodczyk (red.).| Opole, 2011. | URBANISTYKA ; GEOGRAFIA EKONOMICZNA
J. Słodczyk (red.). Studia Miejskie 3 : Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski
28,35 zł