Wydawnictwo

Nowości

Kryzys Unii czy kryzys w Unii? : kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej | H. Tendera-Właszczuk (red.). | DIFIN, Warszawa, 2014.| UE
cena: 63,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 23,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 39,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 46,00 zł

M. Ciechan-Kujawa. Wielowymiarowy audyt biznesowy : wartość dodana dla organizacji i interesariuszy

 • Kod: UMKW 177
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 78,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Ciechan-Kujawa Marlena
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 468
 • ISBN Kod: 9788323131717
 • ISBN: 978-83-231-3171-7
 • oprawa: Miękka

Praca stanowi interesujące i bardzo wartościowe opracowanie na temat audytu, w szczególności audytu zewnętrznego (…) Zawiera udaną próbę autorskiej konstrukcji modelu audytu biznesowego, poprzez wielowymiarową ocenę organizacji do zdolności kontynuowania działalności w warunkach zrównoważonego rozwoju(…)Do walorów niniejszej pracy należy zaliczyć autorskie, nowatorskie podejście do wielu kwestii, a przede wszystkim krytyczny stosunek do poruszanych aspektów. Świadczy to o Jej rzetelności naukowej w tak skomplikowanej i wielowątkowej materii.
Z pewnością istotnym atutem książki jest również szeroki, a przy tym syntetyczny przegląd wyników badań obcych oraz przeprowadzone szerokie badania własne na kilku próbach badawczych.

Z recenzji prof. dr hab. Danuty Dziawgo

SPIS TREŚCI
Wstęp / 9

ROZDZIAŁ 1. Nowe tendencje i uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w XXI wieku
1. Wyzwania i mechanizmy modelowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw / 21
1.1. Uwarunkowania wyboru modeli biznesowych / 21
1.2. Efektywność i innowacje jako determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / 30
2. Interesariusze i ich wpływ na tworzenie spirali wartości / 37
2.1. Rozwój i znaczenie teorii interesariuszy / 37
2.2. Istota zarządzania relacjami z interesariuszami / 45
3. Przejrzystość organizacji a zaufanie interesariuszy / 63

ROZDZIAŁ 2. Audyt jako narzędzie oceny zrównoważonego rozwoju organizacji
1. Istota audytu i uwarunkowania jego rozwoju / 71
1.1. Pojęcie audytu i jego geneza / 71
1.2. Determinanty rozwoju audytu / 77
2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres audytu / 80
2.1. Audyt w kontekście relacji pomiędzy stronami audytu / 80
2.2. Audyt z perspektywy zakresu przeprowadzanej oceny / 92
3. Cele współczesnego audytu i jego znaczenie dla organizacji oraz jej interesariuszy / 98

ROZDZIAŁ 3. Standardy i praktyka rewizji finansowej
1. Istota rewizji finansowej i jej cele na tle uwarunkowań historycznych,
prawnych i ekonomicznych / 107
1.1. Pojęcie rewizji finansowej i jej miejsce w systemie audytu / 107
1.2. Ekonomiczno-prawne determinanty ewolucji rewizji finansowej / 112
1.3. Standaryzacja i harmonizacja rewizji finansowej w Polsce / 122
1.4. Perspektywy i kierunki rozwoju usług audytorskich / 126
2. Podstawy prawne i zakres świadczonych usług audytorskich / 129
2.1. Aktualne rozwiązania systemowe / 129
2.2. Podmioty podlegające badaniu sprawozdań finansowych / 136
3. Rewizja finansowa na tle systemu rachunkowości, kontroli i nadzoru organizacji / 140
3.1. Systemowy obszar rewizji finansowej / 140
3.2. Sprawozdanie jako przedmiot badania / 144
3.3. Ocena systemu kontroli wewnętrznej / 154
3.4. Ocena kontynuacji działalności / 156
4. Forma i zakres komunikacji wyników audytu – opinia i raport biegłego / 162
5. Przydatność audytu finansowego w ocenie interesariuszy w ujęciu retrospektywnym i prospektywnym / 167

ROZDZIAŁ 4. Audyt systemów zarządzania na podstawie międzynarodowych standardów
1. Zmiany w systemach zarządzania i ich wpływ na rozwój standaryzacji / 177
2. Wytyczne norm ISO w definiowaniu zakresu audytu zewnętrznego / 188
2.1. Standardy w zakresie zarządzania jakością ISO 9000 / 188
2.2. Inne standardy zarządzania / 195
2.3. Integracja systemów zarządzania z perspektywy dojrzałości organizacji / 206
3. Audyt systemu zarządzania organizacją dla potrzeb certyfikacji / 211
3.1. Cele, atrybuty i komponenty procesu audytu / 211
3.2. Zakres i metodyka oceny systemów zarządzania
w świetle wytycznych norm serii ISO / 217
3.3. Raportowanie wyników audytu – wytyczne i ich stosowanie /  221
4. Efekty certyfikacji systemów zarządzania dla interesariuszy / 224

ROZDZIAŁ 5. Współczesny kontekst audytu – wyzwania i perspektywy w świetle wyników badań
1. Uzasadnienie problemu badawczego / 231
2. Metodyka badań empirycznych / 234
3. Szczegółowa analiza prób badawczych / 247
3.1. Struktura badanych organizacji / 247
3.2. Struktura grupy audytorów systemów zarządzania / 251
3.3. Struktura grupy biegłych rewidentów / 254
4. Prezentacja wyników badań / 257
4.1. Oczekiwania w zakresie roli współczesnego audytu / 257
4.2. Ocena praktyki funkcjonowania audytu / 290
4.3. Determinanty i perspektywy rozwoju audytu / 319

ROZDZIAŁ 6. Wielowymiarowy zewnętrzny audyt biznesowy – model oceny organizacji i komunikowania wyników
1. Cele audytu wielowymiarowego i jego potencjalne korzyści / 331
2. Model wielowymiarowej oceny organizacji / 335
2.1. Metodyka budowy modelu / 335
2.2. Elementy oceny organizacji w ramach audytu wielowymiarowego / 346
3. Wielowymiarowa macierz oceny organizacji / 363
4. Analiza luk w ocenie zgodności i efektywności działalności organizacji w ramach obecnych audytów zewnętrznych / 375
5. Komunikowanie wyników wielowymiarowego audytu biznesowego / 396
5.1. Preferencje w zakresie raportowania i komunikowania wyników audytów / 396
5. 2. Koncepcja modelu raportowania wyników interesariuszom na tle preferencji stron audytu / 404

Zakończenie
Syntetyczne zestawienie osiągnięć naukowych / 418
Podsumowanie uzyskanych wyników badań empirycznych / 419
Omówienie zaproponowanego modelu / 424
Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych badań / 426
Literatura / 429
Spis tabel / 457
Spis wykresów / 461
Spis schematów / 467

Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł