Wydawnictwo

Nowości

Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy | M. Czupich; A.Ignasiak-Szulc; M. Kola-Bezka (red.). | Toruń, 2014. | EKONOMIA
cena: 46,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 29,00 zł
cena: 37,80 zł
cena: 55,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 39,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 23,00 zł

M. Rówińska. Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych

 • Kod: AEKT 316
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Cena: 19,20 zł24,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Rówińska Małgorzata
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 183
 • ISBN: 978-83-7246-673-0
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Rówińska Małgorzata
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 183
 • ISBN: 978-83-7246-673-0
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Rówińska Małgorzata
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2011
 • ilość stron: 183
 • ISBN: 978-83-7246-673-0
 • oprawa: Miękka

Podstawowym celem niniejszego opracowania jest wskazanie zakresu wykorzystania wartości godziwej w rachunkowości instrumentów finansowych, przy jednoczesnym krytycznym spojrzeniu na regulacje rachunkowości w tym względzie.
Opracowanie rozpoczyna rozdział poświęcony samej kategorii wartości godziwej.
Kolejny rozdział szczegółowo charakteryzuje zakres wykorzystania wartości godziwej w procedurach wyceny.
W trzecim rozdziale zaprezentowano cechy charakteryzujące rachunkowość osłonową, wskazując jako podstawową - równoczesne w czasie odzwierciedlenie zmiany wartości pozycji podlegającej osłonie oraz pozycji chroniącej przed ryzykiem.
Następny rozdział podejmuje problematykę odzwierciedlenia transakcji osłonowych w ewidencji księgowej.
W ostatnim rozdziale pracy regulacjom prawa bilansowego, dotyczącym instrumentów finansowych (ich wyceny), przeciwstawiono unormowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego. Opracowanie kończą przykłady strategii osłonowych, wskazujące rozwiązania w zakresie wyceny, ujęcia w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym pozycji objętych daną strategią.
SPIS TREŚCI
WSTĘP

1.WYCENA WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ
1.1.Metody wyceny bilansowej
1.2.Model wartości godziwej
1.2.1.Odmiany modelu wartości godziwej
1.2.2.Wykorzystanie modelu wartości godziwej w rachunkowości.
1.3.Pojęcie wartości godziwej
1.4.Techniki pomiaru wartości godziwej
1.5.Wartość godziwa a nadrzędne zasady rachunkowości

2.ZAKRES STOSOWANIA WARTOŚCI GODZIWEJ
W WYCENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
2.1.Cechy instrumentów finansowych
2.2.Kategorie instrumentów finansowych
2.2.1.Obecny stan regulacji rachunkowości
2.2.2.Proponowane zmiany w zakresie klasyfikacji instrumentów
finansowych ,
2.3.Wycena pierwotnych instrumentów finansowych i zasady
odzwierciedlania korekt ich wartości
2.4.Pochodne instrumenty finansowe
2.4.1.Istota i rodzaje instrumentów pochodnych
2.4.2.Wycena i zasady odzwierciedlania jej skutków w zakresie
instrumentów pochodnych
2.5.Zasady ujawniania wartości godziwej instrumentów finansowych

3.ZASADY I PROCEDURY WŁAŚCIWE RACHUNKOWOŚCI OSŁONOWEJ
3.1.Cel rachunkowości osłonowej
3.2.Ryzyko związane z walorami wycenianymi w wartości godziwej
3.3.Składniki majątku narażone na ryzyko i pozycje je osłaniające
3.3.1.Walory osłaniane przed ryzykiem
3.3.2.Instrumenty finansowe jako pozycje osłaniające
3.4.Rodzaje powiązań osłonowych
3.5.Zakres rachunkowości osłonowej

4.KSIĘGOWE ODZWIERCIEDLENIE TRANSAKCJI OSŁONOWYCH
4.1.Dokumentacja strategii osłonowych
4.2.Ocena skuteczności osłony
4.3.Zasady odzwierciedlania skutków transakcji osłonowych
4.3.1.Osłona wartości godziwej
4.3.2.Osłona przepływów pieniężnych
4.4.Obowiązujące rozwiązania a istota rachunkowości osłonowej
4.5.Zaprzestanie stosowania rachunkowości osłonowej

5.KOREKTY WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI
I PRAWIE PODATKOWYM
5.1.Rachunkowe a podatkowe ujęcie zmian wartości godziwej
5.2.Przykłady transakcji osłonowych
5.2.1.Osłona wartości godziwej zobowiązania wyrażonego
w walucie obcej
5.2.2.Osłona wartości godziwej nabytych długoterminowych
akcji wycenianych w wartości godziwej
5.2.3.Osłona wartości przyszłego zobowiązania na zakup surowca

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł