Wydawnictwo

Nowości

Triatlon : Biblia treningu | J. Friel. |Wyd. II. | Buk Rower, Warszawa, 2012. | SPORT I REKREACJA
cena: 54,90 zł
cena: 10,50 zł
cena: 17,85 zł
cena: 10,00 zł
cena: 40,95 zł
cena: 15,75 zł
cena: 24,15 zł
cena: 24,15 zł
cena: 7,35 zł

G. Łasiński. Sprawność zarządzania organizacją sportową

 • Kod: AWFW 016
 • Stan: 4
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Akademia Wychowania Fizycznego Wydawnictwo
 • Cena: 21,00 zł26,25 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Łasiński Gabriel
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Wrocław
 • Rok: 2003
 • ilość stron: 103
 • ISBN: 83-89156-09-1
 • oprawa: Miękka

Praca składa się z pięciu rozdziałów, wyznaczonych logiką procesu poznawczego i badawczego. W rozdziale 1 przedstawiono współczesne tendencje w rozwoju sportu. Wskazano na różnicowanie się (zwiększanie) perspektyw postrzegania sportu, a także tworzenie hybrydowych form przez przenikanie do sportu elementów rynkowych. Sport wyczynowy komercjalizuje się. Rzutuje to na organizację sportową, która coraz częściej przybiera postać firmy sportowej - typowej spółki prawa handlowego. Eksponuje się walory widowiska sportowego, pozyskiwanie widza i sponsora, zabiega o tworzenie pozytywnego wizerunku publicznego. Coraz większy nacisk kładzie się na działalność menedżerów w organizacjach sportowych, których szczególnym zadaniem jest pozyskiwanie zasobów niezbędnych do realizacji celów organizacji sportowej.
Rozdział 2 charakteryzuje organizację sportową jako system działania. Ujęcie systemowe pozwala na analizę dowolnej organizacji w aspekcie elementów tworzących jej strukturę (struktura statyczna-podsystemy). Postawa systemowa nakłada m.in. konieczność wyodrębnienia różnych poziomów organizacji (poziomy zarządzania), którym przypisuje się określone skale działań (kompetencje decyzyjne). Całość organizacji i poszczególne podsystemy traktuje się w kategoriach zachowań celowo zorientowanych, opartych na zachodzących w organizacji związkach przyczynowo-skutkowych wynikających z modelu sprzężenia zwrotnego (struktura dynamiczna-relacje). W rozdziale skoncentrowano się na analizie organizacji sportowej jako systemie adaptującym się, w którym określa się główne kierunki zmian i wskazuje, że konieczne jest ciągłe przystosowywanie się do nich. Dzieje się tak z powodu gwałtownych zmian w otoczeniu organizacji (kapitał finansowy, zmiany preferencji rynkowych, nowe formy konkurencji itp.). Interpretację uniwersalnego modelu organizacji przedstawiono na przykładzie komercyjnego klubu sportowego.
Rozdział 3 traktuje o prakseologicznym systemie ocen (wartościowania). Scharakteryzowano przedmiot badań prakseologii (teorii sprawnego działania) i system oceny (uwarunkowania) działań oraz pojęcie „sprawność" i postacie ją wyrażające (skuteczność, efektywność, ekonomiczność, korzystność, racjonalność).
W rozdziale 4 przedstawiono model zarządzania współczesną organizacją sportową dostosowaną do wymagań rynkowych. Po określeniu celów i funkcji organizacji szczegółowo scharakteryzowano poszczególne poziomy zarządzania (strategiczny, taktyczny i operacyjny), wskazując na kompetencje zarządzających nimi menedżerów. Współczesną organizację sportową przedstawiono jako organizację komercyjną uwzględniającą rzeczywistość rynkową ze wszystkimi jej konsekwencjami zarządczymi.
Rozdział 5 koncentruje się na instrumentach oceny sprawności zarządzania. Wyróżniono w nim sportowy i organizacyjno-zarządczy obszar identyfikacji ocen. Wskazano na konieczność uwzględnienia różnych perspektyw oceny wynikających z różnych segmentów otoczenia (kibice, sportowcy, sponsorzy, pracownicy...). Wyróżniono kryteria i miary ocen oraz podjęto próbę zbudowania modelu ocen sprawnościowych uwzględniającego różne funkcje i działania. Model oceny sprawności zarządzania stanowi zatem warunek działań optymalizacyjnych (usprawniających) w organizacjach sportowych.
W pracy wykorzystano dostępną literaturę przedmiotową oraz metodę projektowania - przy próbie konstrukcji modelu oceny prakseologicznej w organizacji sportowej.

 

Spis treści

    Wstęp
    1. Rozwój współczesnego sportu i organizacji sportowych
    1.1. Marketingowe aspekty współczesnego sportu
    1.2. Transformacje organizacji sportowych
    1.3. Współczesne orientacje zarządzania w sporcie
    2. Systemowe ujęcie organizacji sportowej
    2.1. Istota ujęcia systemowego
    2.2. Specyfika systemowego analizowania zjawisk
    2.3. Sprzężenie zwrotne
    2.4. Organizacja jako system adaptujący się
    2.5. Organizacja sportowa na przykładzie komercyjnego klubu sportowego
    3. Prakseologiczna ocena działań
    3.1. Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu
    3.2. Błędy praktyczne
    3.3. Postacie działań sprawnych
    4. Zarządzanie organizacją sportową
    4.1. Cele i funkcje organizacji w ujęciu uniwersalnym
    4.2. Formułowanie celów
    4.3. Uzgadnianie celów
    4.4. Podstawowe funkcje organizacji
    4.5. Funkcje zarządzania
    4.6. Umiejętności i role menedżerskie
    4.7. Poziomy zarządzania w organizacji sportowej
    5. Instrumenty oceny sprawności zarządzania w organizacji sportowej
    5.1. Obszary identyfikacji ocen sprawnościowych
    5.2. Kryteria i miary
    5.3. Postacie sprawności zarządzania
    5.4. Proces usprawniania organizacji
    Zakończenie
    Literatura
    Słowniczek pojęć i terminów

Zarys teorii rekreacji ruchowej | A. Dąbrowski (red.) | Warszawa, 2006 | TURYSTYKA; REKREACJA
A. Dąbrowski (red.) Zarys teorii rekreacji ruchowej
24,99 zł
35,70 zł
Zarys Lekkiej Atletyki : skrypt dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego: Przepisy lekkoatletyczne i rekordy | A. Maszorek-Szymala; Z. Pietrzyk | Łódź, 2002 | SPORT ; REKREACJA ; PEDAGOGIKA
A. Maszorek-Szymala; Z. Pietrzyk Zarys Lekkiej Atletyki : skrypt dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego: Przepisy lekkoatletyczne i rekordy
17,25 zł
23,00 zł
Zabawy i gry ruchowe w szkolnym W.F. | M. Bronikowski. | Poznań, 2000.| PEDAGOGIKA ; SPORT I REKREACJA
M. Bronikowski. Zabawy i gry ruchowe w szkolnym W.F.
24,15 zł
Z dziejów kultury fizycznej w Polsce i wśród Polaków na obczyźnie w latach 1918-1939 | E. Małolepszy; M. Ponczek | Częstochowa, 2001. | SPORT I REKREACJA
E. Małolepszy; M. Ponczek Z dziejów kultury fizycznej w Polsce i wśród Polaków na obczyźnie w latach 1918-1939
14,28 zł
17,85 zł
Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne | M. Arska-Kotlińska. | Wyd.3. | Poznań, 2002. | SPORT I REKREACJA
M. Arska-Kotlińska. Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne
15,75 zł
Wstęp do teorii rekreacji | M. Napierała; R. Muszkieta. | Bydgoszcz, 2011. |
REKREACJA
M. Napierała; R. Muszkieta. Wstęp do teorii rekreacji
30,45 zł
Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji : W. Siwiński; R.D. Tauber; E. Mucha-Szajek. Poznań, 2008. (Zeszyty Naukowe Nr 3 (2008)) ( TURYSTYKA ) ( REKREACJA ) ( GASTRONOMIA )
Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji : W. Siwiński; R.D. Tauber; E. Mucha-Szajek. Poznań, 2008. (Zeszyty Naukowe Nr 3 (2008)) ( TURYSTYKA ) ( REKREACJA ) ( GASTRONOMIA )
44,00 zł
Współczesna turystyka i rekreacja : nowe wyzwania i trendy | I. Ozimek (red.). | Warszawa, 2012. | TURYSTYKA
I. Ozimek (red.). Współczesna turystyka i rekreacja : nowe wyzwania i trendy
35,00 zł