Wydawnictwo

Nowości

Modele matematyczne w hydrogeologii | A. Krawiec; I. Jamorska (red.). | Toruń, 2014. | HYDROGEOLOGIA
cena: 30,00 zł

T. Duda. Sedymentacja osadów fluwialnych w Dolinie Dolnej Odry : rozwijającej się pod wpływem długotrwałego wzrostu poziomu morza

 • Kod: WNUSF 109
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe
 • Cena: 30,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Duda Tomasz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Szczecin
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 156
 • ISBN Kod: 9788372419316
 • ISBN: 978-83-7241-931-6
 • oprawa: Miękka

Monografia jest oryginalnym opracowaniem naukowym z zakresu geomorfologii fluwialnej, geologii i sedymentologii osadów rzecznych oraz paleogeografii czwartorzędu. Praca dotyczy bardzo ważnego, aktualnego i atrakcyjnego problemu badawczego dotyczącego określenia głównych etapów rozwoju Doliny Dolnej Odry w schyłkowym okresie ostatniego zlodowacenia oraz w holocenie, zarejestrowanych w jej rzeźbie i osadach w nawiązaniu do zmian poziomu morza. Zaprezentowane   w niej wyniki, mające znaczący ładunek naukowo – poznawczy, w znacznym stopniu nowatorskie, oparte są o kilkuletnie wnikliwe badania terenowe i laboratoryjne, które zostały rzetelnie i nowocześnie opracowane.


Spis treści

1. Zarysowanie problemu

1.1. Cel badań

1.2. Współczesne rozwinięcie systemu koryt w Dolinie Dolnej Odry

1.3. Systemy rzek anastomozujących w świetle literatury

1.3.1. Definicja systemu anastomozującego

1.3.2. Osady dolin rzek anastomozujących

2. Obszar badań

2.1. Położenie i morfologia doliny

2.2. Budowa geologiczna podłoża Doliny Dolnej Odry i terenów przyległych

2.3. Hydrologia Doliny Dolnej Odry

3. Metody badań

3.1. Badania terenowe

3.2. Badania laboratoryjne

3.2.1. Analiza sitowa

3.2.2. Analiza laserowa

3.2.3. Straty prażenia

3.3. Prace kameralne

4. C harakterystyka litologiczna i sedymentologiczna osadów

wypełniających Dolinę Dolnej Odry

4.1. Główne serie osadów

4.1.1. Seria mineralna

4.1.2. Seria organiczna

5. Wiek osadów w świetle datowań radiowęglowych

6. Analiza litofacjalna osadów Doliny Dolnej Odry

6.1. Założenia metodyczne przestrzennej analizy wielowymiarowej

6.2. Analiza składowych głównych

6.2.1. Seria mineralna

6.2.2. Seria organiczna

6.3. Klasyfikacja osadów Doliny Dolnej Odry na podstawie grupowania

obiektów metodą k- średnich

6.3.1. Seria mineralna

6.3.2. Seria organiczna

6.4. Charakterystyka wyróżnionych jednostek litofacjalnych Doliny Dolnej Odry

6.5. Model następstwa litofacji

7. Etapy rozwoju paleogeograficznego Doliny Dolnej Odry

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis ilustracji 

Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o ziemi w Polsce i na Litwie od końca XVIII wieku po rok 1830 | P. Daszkiewicz; R. Tarkowski. | Kraków, 2012. | GEOLOGIA; HISTORIA: NAUKA; PRZYRODA
P. Daszkiewicz; R. Tarkowski. Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o ziemi w Polsce i na Litwie od końca XVIII wieku po rok 1830
26,00 zł
Urabianie skał strugami statycznymi : podstawy doboru i projektowania kompleksów strugowych | K. Krauze. | Katowice, 2012. | GÓRNICTWO
K. Krauze. Urabianie skał strugami statycznymi : podstawy doboru i projektowania kompleksów strugowych
22,00 zł
Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy ekologicznej | U. Kołodziejczyk; A. Kraiński. | Wyd. II. | Zielona Góra, 2008. | GEOLOGIA
U. Kołodziejczyk; A. Kraiński. Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy ekologicznej
21,00 zł
Odkształcalność piaskowców fliszowych w złożonym stanie naprężenia | 
P. Łukaszewski. | Warszawa, 2013. | GEOLOGIA; HYDROMECHANIKA
P. Łukaszewski. Odkształcalność piaskowców fliszowych w złożonym stanie naprężenia
39,00 zł
Modele matematyczne w hydrogeologii | A. Krawiec; I. Jamorska (red.). | Toruń, 2014. | HYDROGEOLOGIA
A. Krawiec; I. Jamorska (red.). Modele matematyczne w hydrogeologii
30,00 zł
Hydrografia zbiorników antropogenicznych | U. Kołodziejczyk. | Zielona Góra, 2012. | HYDROGRAFIA; GEOLOGIA
U. Kołodziejczyk. Hydrografia zbiorników antropogenicznych
32,50 zł