Wydawnictwo

Nowości

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu : teoria-przykłady-zadania | E. Babula; L. Czerwonka (red.). | Gdańsk, 2014.| MATEMATYKA; EKONOMIA; ZARZĄDZANIE
cena: 31,50 zł
cena: 39,90 zł
cena: 24,15 zł
cena: 65,00 zł
cena: 34,90 zł
cena: 23,00 zł
cena: 42,00 zł
cena: 34,65 zł
cena: 39,00 zł

A. Lipka. Ryzyko personalne : szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi

 • Kod: POLT 092
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Poltext Sp. z.o.o.
 • Cena: 32,34 zł40,43 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Lipka Anna
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2002
 • ilość stron: 192
 • ISBN: 83-88840-23-1
 • oprawa: miękka

Prawie każda organizacja stoi przed koniecznością przeprowadzenia procesów zmieniających stan lub strukturę załogi, a decyzje odnoszące się do nich rzadko podejmowane są w warunkach pewności. Zarządzanie zasobami ludzkimi zawiera znaczny potencjał ryzyka, którego nie można uniknąć. Podejmując to ryzyko firma może jednak zwiększyć swoje szanse nie tylko na przetrwanie, ale i na rozwój, a zasoby ludzkie mogą zostać wzbogacone. Autorka odpowiada na szereg zasadniczych pytań związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim: Czym jest ryzyko personalne organizacji, jakie są jego źródła i rodzaje? Jakie ryzyka występują na szczeblu operacyjnym, taktycznym i strategicznym? Które ryzyka są wspólne dla różnych metod zarządzania? Jak minimalizować zagrożenie utraty wizerunku organizacji na rynku pracy? Za pomocą jakich instrumentów można zarządzać ryzykiem personalnym? Książka zawiera wiele przykładów i wskazówek postępowania, które mogą być przydatne zarówno dla wykładowców i studentów, jak i praktyków w przedsiębiorstwach.
Do 11 września 2001 r. - dnia ataku na World Trade Center w Nowym Jorku - pojęcie ryzyka personalnego wydawało się czymś dość abstrakcyjnym i - co najwyżej - jednostkowym. Utrata kluczowego personelu dotyczyła bowiem poszczególnych osób lub pewnych grup pracowniczych, nie zaś znacznej części zasobów ludzkich organizacji reprezentujących to co najważniejsze dla ich funkcjonowania - wiedzę, doświadczenie oraz kontakty z klientami i ich zaufanie.
Ryzyko personalne nie powinno być jednak kojarzone wyłącznie ze zdarzeniami powodującymi konieczność znalezienia mniejszej lub większej liczby nowych pracowników, czyli zaspokojenia tzw. reprodukcyjnego popytu na pracę (popytu wywołanego ubytkiem zasobów ludzkich). Związane jest ono przede wszystkim z tym, że pracodawcy dysponując określonym kapitałem ludzkim nie mogą być do końca pewni korzyści, które dzięki niemu osiągną. Wynika to, przynajmniej w części, z niemożności dokładnego określenia a priori wartości wszystkich rezultatów pracy zatrudnionych osób, a także efektów działań podejmowanych w ramach określonej polityki personalnej w stosunku do pracowników, w tym rezultatów przyjętych sposobów motywowania czy poziomu zwrotu inwestycji w rozwój pracowników. Dotyczy to w szczególności działań innowacyjnych, nowatorskich. A zatem zarządzanie zasobami ludzkimi - także w warunkach wolnych od wspomnianych na wstępie zagrożeń - zawiera w sobie znaczny potencjał ryzyka i to takiego ryzyka, którego nie można uniknąć, tym bardziej, że prawie każda organizacja stoi przed koniecznością przeprowadzenia procesów zmieniających stan i/lub strukturę załogi, a decyzje odnoszące się do nich rzadko kiedy podejmowane są w warunkach pewności.
Rozważane ryzyko może manifestować się w sposób mniej lub bardziej widoczny. Niekiedy przez dłuższy okres pozostaje wręcz "w ukryciu", co w żadnym razie nie oznacza, że nie może spowodować poważnych negatywnych konsekwencji. Moją intencją jest prezentacja także tych bardziej zakamuflowanych form ryzyka oraz próba określenia sposobów radzenia sobie z nimi. Książka traktuje zatem o zagadnieniach ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi, inaczej - ryzyka w działalności personalnej czy ryzyka kadrowego (wszystkie wymienione określenia traktowane są synonimicznie). Nie chodzi tu zatem o ryzyko, na jakie narażona jest osoba pracująca, lecz o ryzyko związane z przyjętymi sposobami zarządzania zasobami ludzkimi.
Rozpatrywanie problematyki ryzyka personalnego organizacji wymaga sięgnięcia do teoretycznego i praktycznego dorobku zarówno wiedzy o ryzyku, jak i zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż jest to zagadnienie z pogranicza tych dwóch dyscyplin.
Książka obejmuje rozważania mające na celu przybliżenie odpowiedzi na następujące pytania:
Jak można zdefiniować ryzyko personalne organizacji, jakie są jego źródła i rodzaje?
Jakie szczegółowe ryzyka związane są z realizacją poszczególnych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi i to zarówno na szczeblu operacyjnym, taktycznym, jak i strategicznym?
Które ryzyka są wspólne dla różnych modeli, funkcji i metod zarządzania zasobami ludzkimi?
Jakie rodzaje ryzyk mogą występować przy wdrażaniu w organizacjach innowacji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi?
Jak można minimalizować zagrożenie utraty wizerunku organizacji na rynku pracy?
W jakim zakresie i za pomocą jakiego instrumentarium możliwe jest zarządzanie ryzykiem personalnym?
Pierwszy rozdział jest próbą uporania się z wielowymiarowością pojęcia ryzyka, zorientowaną na zdefiniowanie ryzyka personalnego i na wyszczególnienie jego specyficznych cech. Sformułowanie definicji poprzedzono syntetycznym przeglądem kategorii ryzyka prezentowanych w bogatej na ten temat literaturze przedmiotu z zakresu ekonomii, filozofii, matematyki, statystyki, ekonometrii, historii, psychologii i innych dyscyplin. Zweryfikowano także, w jakich kontekstach pojęcie ryzyka stosowane jest w odniesieniu do zarządzania zasobami ludzkimi. Rozdział zawiera ponadto rozważania na temat relacji pomiędzy ryzykiem a niepewnością.
Rozdział drugi prezentuje źródła ryzyka personalnego, leżące zarówno wewnątrz firmy, jak i w jej otoczeniu. Wyszczególniłam w nim rodzaje analizowanego ryzyka ze względu na określone uprzednio kryteria. Wybrane spośród wymienionych tu rodzajów ryzyka personalnego znalazły swe rozwinięcie w dalszych rozdziałach książki (III-IV).
Rozdział trzeci stanowi próbę "rozpisania" ryzyka personalnego na ryzyka cząstkowe wiążące się z poszczególnymi funkcjami (architekturą systemu) zarządzania zasobami ludzkimi, takimi jak: określanie zapotrzebowania na pracowników (diagnoza potrzeb kadrowych), rekrutacja i dobór, przydział zadań pracy/ról organizacyjnych, ocenianie (ewaluacja) i rozwój pracowników, a także motywowanie i zwalnianie (derekrutacja). Wykonanie tego zadania doprowadziło do prezentacji "szczegółowych funkcyjnych ryzyk kadrowych", ułatwiającej praktykom identyfikację obszarów wysokiego, średniego i niskiego ryzyka.
W rozdziale czwartym zajęłam się rodzajami ryzyk niespecyficznych, czyli takich, które są wspólne dla różnych modeli, funkcji i metod zarządzania zasobami ludzkimi. Przykładem jednego z nich jest ryzyko trudności w organizacyjnym komunikowaniu się, gdyż komunikacja wpływa na jakość wszelkich decyzji personalnych, przenikając praktycznie przez wszystkie poziomy organizacji stanowiącej złożony organizm społeczny, który nie może funkcjonować bez dzielenia się informacjami.
Rozdział piąty dotyczy wybranych współczesnych koncepcji i metod zarządzania zasobami ludzkimi. Służyć one mają w swym założeniu podwyższeniu jakości działań personalnych firmy i wzrostowi efektywności zatrudnienia na poziomie mikroekonomicznym. Ich stosowanie związane jest jednak nie tylko z korzyściami, ale i z pewnymi zagrożeniami, które nazwałam ogólnie ryzykiem innowacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi (określenie "innowacyjne zarządzanie personelem" funkcjonuje w innych językach, np. w niemieckim innovatives Personalmanagement). Innowacyjność w tym zakresie stwarza bowiem z jednej strony szansę ukształtowania ekonomicznie i społecznie wydajnych zespołów ludzkich, a z drugiej - zagrożenie poniesienia straty w przypadku nieprzyjęcia się określonej koncepcji (metody) lub popełnienia błędów na różnych etapach jej implementacji.
Celem rozdziału szóstego jest dostarczenie informacji na temat niedocenianego jeszcze w wielu firmach ryzyka, a mianowicie ryzyka utraty wizerunku na rynku pracy. Brak zarządzania tym ryzykiem stwarza niebezpieczeństwo odchodzenia pracowników i obniżenia się motywacyjności tych, którzy pozostają w firmie.
Rozdział siódmy opisuje cele, warunki i wybrane metody zarządzania ryzykiem personalnym. Jest on zorientowany na określenie związanych z tymi metodami możliwości i barier. Obok ogólnych refleksji (np. na temat roli intuicji w zarządzaniu ryzykiem personalnym) zawiera konkretne wskazówki metodyczne dla menedżerów personalnych.
Niniejsza praca mieści się w nurcie współczesnej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, jaką jest zarządzanie przez ryzyko. Trzeba bowiem przyjąć, że pracownicy, jako najważniejszy zasób firmy nie mogą pozostawać poza zasięgiem tej koncepcji. Opracowanie zawiera wiele przykładów i wskazówek postępowania, które mogą być przydatne praktykom.

Wstęp
Rozdział I
Ryzyko jako atrybut działań personalnych
1. Ryzyko oraz jego rodzaje w życiu codziennym i działalności gospodarczej
2. Relacje pojęć: ryzyko - niepewność
3. Pojęcie ryzyka personalnego organizacji

Rozdział II
Uwarunkowania ryzyka personalnego i kryteria jego wyróżniania
1. Zewnętrzne źródła niepewności i ryzyka personalnego
2. Skala działalności a niepewność wewnętrzna
3. Kultura organizacyjna a niepewność i ryzyko
4. Struktura organizacyjna a niepewność i ryzyko
5. Strategia organizacji a niepewność i ryzyko
6. Postawy wobec ryzyka
7. Ryzyko personalne - propozycja typologii

Rozdział III
Składowe funkcyjne ryzyka personalnego
1. Ryzyko niedostosowania popytu i podaży pracy
2. Ryzyko doboru pracowników (selekcyjne)
3. Ryzyko podziału ról
4. Ryzyko oceniania (ewaluacyjne)
5. Ryzyko inwestowania w rozwój pracowników
6. Ryzyko motywacyjne
7. Ryzyko zwalniania (derekrutacyjne)

Rozdział IV
Rodzaje ryzyk niespecyficznych
1. Ryzyko trudności w organizacyjnym komunikowaniu się
2. Ryzyko różnic kulturowych
3. Ryzyko konfliktu
4. Ryzyko władzy w organizacji
5. Ryzyko braku akceptacji rozwiązań
6. Ryzyko formalizacji
7. Ryzyko logistyczne
8. Ryzyko niespójności (niekoherencji)
9. Ryzyko efektywnościowe
10. Ryzyko personalnych zdarzeń losowych
11. Ryzyko niedostatecznej ochrony danych personalnych

Rozdział V
Ryzyko innowacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi
1. Organizacja ucząca się
2. Outsourcing
3. Benchmarking
4. Organizacja wirtualna
5. Controlling
6. Marketing wewnętrzny
7. Układy macierzowe
8. Organizacja sieciowa
9. Zarządzanie przez kryzysy
10. Organizacja fraktalna
11. Reinżynieria procesów
12. Wspomaganie komputerowe oraz e-HRM

Rozdział VI
Ryzyko utraty wizerunku organizacji na rynku pracy
1. Rola wizerunku na rynku pracy
2. Ryzyko utraty wizerunku wewnętrznego
3. Ryzyko utraty wizerunku zewnętrznego

Rozdział VII
Cele, warunki i metody zarządzania ryzykiem personalnym
1. Etapy zarządzania ryzykiem personalnym
2. Antycypacja, analiza i ocena ryzyka personalnego
3. Wykorzystywanie intuicji w zarządzaniu ryzykiem personalnym
4. Stosowanie elastyczności w polityce personalnej
5. Tworzenie kultury zaufania
6. Przestrzeganie standardów jakościowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi
7. Ubezpieczenia przed ryzykiem personalnym
8. Ryzyko personalne a controlling
9. Przykład ryzyka kierowania twórczością zespołów i zarządzania nim

Literatura
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł