Wydawnictwo

Nowości

Determinanty konkurenycjności współczesnych organizacji | J. Machaczka (red.). | Kraków, 2014. | ORGANIZACJA; ZARZĄDZANIE
cena: 34,65 zł
cena: 42,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 31,50 zł
cena: 24,15 zł
cena: 65,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 23,00 zł
cena: 34,90 zł

Z. Ściciorek. Personel w organizacjach zhierarchizowanych

 • Kod: WSPSW 210
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Cena: 67,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Ścibiorek Zbigniew
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Szczytno
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 296
 • ISBN Kod: 9788374623148
 • ISBN: 978-83-7462-314-8
 • oprawa: Twarda
 • Autor: Ścibiorek Zbigniew
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Szczytno
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 296
 • ISBN Kod: 9788374623148
 • ISBN: 978-83-7462-314-8
 • oprawa: Twarda

W rozdziałach została poruszona problematyka personelu w organizacjach zhierarchizowanych, ale bez szczegółowej prezentacji poszczególnych rozwiązań resortowych. Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem do prezentowanych zagadnień. 

Ukazuje dość szeroki kontekst funkcjonowania współczesnych organizacji oraz towarzyszące temu kwestie związane z kulturą i dylematami etycznymi sprawowania władzy - bycia dowódcą i (lub) przełożonym. W kolejnym fragmencie monografii pokazane zostały możliwe implikacje w odniesieniu do personelu postrzeganego jako bardzo istotny kapitał każdej firmy czy instytucji. 

Głównie za pomocą procesów umiędzynaradawiania oraz dynamizmuotoczenia przedstawiłem szereg uwarunkowań ukierunkowanych na potrzebę podejmowania działań długofalowych, a zarazem na dążenie do dużej efektywności ludzi. 

Swego rodzaju konsekwencją takiej optyki postrzegania zjawisk jest prezentacja działań zmierzających do pozyskania osób, które będą realizowały strategię danej organizacji zhierarchizowanej. 

Dlatego też rozdział czwarty traktuje o złożonych, ale bardzo istotnych kwestiach dotyczących wprowadzania do pracy - początkowego etapu funkcjonowania w firmie (instytucji). 

Podkreślając rangę pierwszych chwil w organizacji, dążyłem zarazem do stworzenia przesłanek motywowania personelu do wydajnej i efektywnej działalności. Mocniej zaakcentowałem potrzebę stworzenia czytelnego dla całej załogi systemu motywacyjnego i rolę niektórych motywatorów. 

Z kolei proces oceniania ukazałem jako istotny element polityki personalnej organizacji zhierarchizowanej, który nie pozostaje bez wpływu na kwestie wynagradzania - finansowej satysfakcji za wykonaną pracę. 

Rozdział ósmy traktuje o potrzebie inwestowania w personel i to niezależnie od tego, czy jest to żołnierz, funkcjonariusz czy pracownik cywilny organizacji zhierarchizowanej. 

Prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek - profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie od lat zajmuje się kwestiami ludzkimi i pracowniczymi. Jest autorem szeregu publikacji, z których zdecydowana większość dotyczy zagadnień dotyczących personelu różnego rodzaju organizacji, zwłaszcza instytucji publicznych. W swoich opracowaniach wyraża pogląd, że ludzie to najcenniejszy kapitał każdej firmy. Kwestią niezwykle złożoną jest jednak dotrzeć do pojedynczych osób i zespołów, aby "uruchomić" tam drzemiące możliwości. Szczególnie trudne jest to w organizacjach zhierarchizowanych, które funkcjonują w dość specyficznych warunkach i realizują niecodzienne zadania. To, co mocno akcentuje autor, nakłada na przełożonych szereg dodatkowych obowiązków związanych z oddziaływaniem na podwładnych. 


Autor w sposób dojrzały, przemyślany i metodologicznie konsekwentnie analizuje zagadnienia związane z personelem organizacji zhierarchizowanych. Akcentuje możliwe sposoby oddziaływania na przedstawicieli służb mundurowych, aby jako przedstawiciele organizacji publicznych byli efektywni, kreatywni i cieszyli się uznaniem społeczeństwa, co ma szczególny wymiar w odniesieniu do społeczności lokalnych. Problematyka ta jest istotna i ciągle aktualna. Słusznie prof. Ścibiorek podkreśla, że przepisy, instrukcje i różnego rodzaju poradniki nie można traktować jako panaceum na problemy pracownicze. To tylko wskazówki, których umiejętne zastosowanie pozwoli na osiągnięcie zakładanego celu. 

Z recenzji prof. dr. hab. Rafała Bolesława Kuca 
Zyskowne zarządzanie projektami | J. Kight; R. Thomas; B. Angus. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
J. Kight; R. Thomas; B. Angus. Zyskowne zarządzanie projektami
44,90 zł
Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem | M. Brzeziński. | Wyd. II. | Zwierciadło, Warszawa, 2014. | ZARZĄDZANIE
M. Brzeziński. Życiologia : czyli o mądrym zarządzaniu czasem
34,90 zł
Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi | D. Jemielniak. | Warszawa, 2013. | ETNOGRAFIA; ZARZĄDZANIE
D. Jemielniak. Życie wirtualnych dzikich : netnografia Wikipedii : największego projektu współtworzonego przez ludzi
49,90 zł
Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa |Cz. Sikorski. | Łódź, 2013. | ZARZĄDZANIE; PSYCHOLOGIA
Cz. Sikorski. Żródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa
60,90 zł
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zmienne ukryte w badaniach marketingowych | A. Sagan. | Kraków, 2013. |ZARZĄDZANIE
A. Sagan. Zmienne ukryte w badaniach marketingowych
46,20 zł
Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta | P. Tobiasz-Lis. | Łódź, 2013. | GFEOGRAFIA; SOCJOLOGIA; ZARZĄDZANIA
P. Tobiasz-Lis. Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta
29,40 zł