Wydawnictwo

Nowości

Modele matematyczne w hydrogeologii | A. Krawiec; I. Jamorska (red.). | Toruń, 2014. | HYDROGEOLOGIA
cena: 30,00 zł

P. Łukaszewski. Odkształcalność piaskowców fliszowych w złożonym stanie naprężenia

 • Kod: WUWP 470
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: WYDAWNICTWA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • Cena: 39,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Łukaszewski Paweł
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 221
 • ISBN Kod: 9788323511601
 • ISBN: 978-83-235-1160-1
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Łukaszewski Paweł
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 221
 • ISBN Kod: 9788323511601
 • ISBN: 978-83-235-1160-1
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Łukaszewski Paweł
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 221
 • ISBN Kod: 9788323511601
 • ISBN: 978-83-235-1160-1
 • oprawa: Miękka

W monografii przedstawiono charakterystykę procesu deformacji wybranych skał klastycznych polskiej części fliszu karpackiego w złożonym stanie naprężenia. W skałach tego regionu obserwuje się powiązania geomechaniczno-tektoniczne wynikające z nieodległych w czasie geologicznym ruchów fałdowych, formujących struktury powstałe na skutek kruchego pękania oraz tworzące się w wyniku długotrwałych odkształceń. Procesy takie modelowano w laboratorium w warunkach konwencjonalnego trójosiowego ściskania przy zastosowaniu komór trójosiowych. Prezentowane wyniki mają istotne znaczenie praktyczne w zastosowaniach geotechnicznych w budownictwie podziemnym, m.in. przy adaptacji podziemnych wyrobisk górniczych na cele magazynowe. Działania te wymagają szerokiej wiedzy o mechanizmach niszczenia skał i parametrach geomechanicznych, co jest przedmiotem niniejszej pracy.
Publikacja adresowana jest do studentów, badaczy i specjalistów w dziedzinie geomechaniki, ale także geologii strukturalnej, tektoniki i tektonofizyki.

Paweł Łukaszewski jest adiunktem w Zakładzie Geomechaniki Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z właściwościami wytrzymałościowo-odkształceniowymi skał oraz zróżnicowaniem procesu deformacji ośrodków skalnych w warunkach jednoosiowego i trójosiowego stanu naprężenia. Jest współautorem serii monograficznej składającej się z 12 tomów, poświęconej geomechanicznej charakterystyce skał "Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe skał Polski". Uczestniczył w realizacji 8 projektów badawczych KBN/MNiSW oraz w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Jest autorem szeregu opracowań, opinii i ekspertyz z zakresu geologii inżynierskiej i naftowej oraz budownictwa.


Praca zawiera bardzo wartościowe naukowo wyniki badań właściwości fizycznych, w tym odkształceniowych i wytrzymałościowych fliszu karpackiego.
Dr hab. Mirosława Bukowska, prof. Głównego Instytutu Górnictwa

Praca jest bardzo wartościową monografią. Prezentuje oryginalne i bardzo interesujące, nie tylko jakościowe, ale również ilościowe, wyniki badań doświadczalnych charakterystyk deformacyjnych piaskowców fliszowych. Przedstawione w pracy wyniki są uzyskane na drodze systematycznych rozważań i badań oraz poddane analizie w funkcji parametrów/miar strukturalnych badanych skał.
Dr hab. inż. Dariusz Łydżba, prof. Politechniki Wrocławskiej

Spis treści:
http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/dodatki/odksztaltnosc_spistr.pdf

Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o ziemi w Polsce i na Litwie od końca XVIII wieku po rok 1830 | P. Daszkiewicz; R. Tarkowski. | Kraków, 2012. | GEOLOGIA; HISTORIA: NAUKA; PRZYRODA
P. Daszkiewicz; R. Tarkowski. Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o ziemi w Polsce i na Litwie od końca XVIII wieku po rok 1830
26,00 zł
Urabianie skał strugami statycznymi : podstawy doboru i projektowania kompleksów strugowych | K. Krauze. | Katowice, 2012. | GÓRNICTWO
K. Krauze. Urabianie skał strugami statycznymi : podstawy doboru i projektowania kompleksów strugowych
22,00 zł
Sedymentacja osadów fluwialnych w Dolinie Dolnej Odry : rozwijającej się pod wpływem długotrwałego wzrostu poziomu morza | T. Duda. | Szczecin, 2013. | GEOLOGIA
T. Duda. Sedymentacja osadów fluwialnych w Dolinie Dolnej Odry : rozwijającej się pod wpływem długotrwałego wzrostu poziomu morza
30,00 zł
Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy ekologicznej | U. Kołodziejczyk; A. Kraiński. | Wyd. II. | Zielona Góra, 2008. | GEOLOGIA
U. Kołodziejczyk; A. Kraiński. Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy ekologicznej
21,00 zł
Modele matematyczne w hydrogeologii | A. Krawiec; I. Jamorska (red.). | Toruń, 2014. | HYDROGEOLOGIA
A. Krawiec; I. Jamorska (red.). Modele matematyczne w hydrogeologii
30,00 zł
Hydrografia zbiorników antropogenicznych | U. Kołodziejczyk. | Zielona Góra, 2012. | HYDROGRAFIA; GEOLOGIA
U. Kołodziejczyk. Hydrografia zbiorników antropogenicznych
32,50 zł