Wydawnictwo

Nowości

Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra, T.I-III | Kraków, 2014. | FILOLOGIA POLSKA
cena: 49,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 28,50 zł
cena: 39,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 46,00 zł

M. Kmiecik Oblicza miejsca : topiczne i atopiczne wyobrażenia przestrzeni w poezji Juliana Przybosia

 • Kod: SENA 6183
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: UNIVERSITAS Towarzystwo Autorów i Wydawców
 • Cena: 35,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kmiecik Michalina
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 254
 • ISBN Kod: 9788324223367
 • ISBN: 97883-242-2336-7
 • oprawa: Miękka

Książka Michaliny Kmiecik poświęcona jest konceptualizacjom przestrzeni w twórczości poetyckiej Juliana Przybosia. Autorka prezentuje w niej teoretyczny model dla konkretnych reprezentacji przestrzeni zarówno miejskich, jak i naturalnych. Wypracowana dychotomia toposu i atopii pozwala jej uporządkować często sprzeczne doświadczenia pisarza, który z jednej strony pragnął podporządkować sobie miejsce i uczynić je absolutnie przejrzystym, z drugiej zaś ulegał jego aurze i przedstawiał jako niemożliwe do całościowej reprezentacji. 

Analizując kolejne toposy twórczości Przybosia (miasto konstruktywistyczne, wieś mityczną oraz archetypiczny Paryż rozumiany jako stolica kultury) i zderzając je z nieustannie wynurzającymi się z niej atopiami (miastem postgeometrycznym z tomu Sponad, Paryżem lat trzydziestych i czterdziestych oraz krajobrazami naturalnymi z W głąb las), autorka obserwuje narodziny podmiotu niestabilnego, chwiejnego emocjonalnie, o nieustalonej tożsamości. Takiego, który umieszcza siebie zawsze pomiędzy sprzecznościami i nie chce rozwiązać ich w uspójniającą syntezę. Wieńczący książkę suplement pokazuje, że Przyboś sam próbuje podważyć w swojej późnej twórczości opozycję topos – atopia. Zwracając się ku abstrakcyjnemu „nie-miejscu”, tworzy poezję epifanijnego objawienia wiecznie uciekającego sensu.

 

Michalina Kmiecik wyróżniła i scharakteryzowała – trafnie – cztery aspekty funkcjonowania przestrzeni w dziele Przybosia (konkretny, abstrakcyjny, archetypiczny i dziełowo-artystyczny), a następnie zaproponowała funkcjonalną typologię uprzywilejowanych w tej twórczości przestrzeni i miejsc. Zasadnicza typologia jest dychotomiczna – wyróżnia przestrzenie topiczne (dające się oswoić, uporządkować, pojąć) i atopiczne (o niejasnej, niepokojącej charakterystyce, ukrytym porządku, przyciągająco-odpychających bodźcach). Dalsze propozycje uszczegółowiają szczęśliwie tę generalną opozycję, wprowadzając w obrębie pierwszego typu przestrzeni modele: miasta geometrycznego, mitycznej wsi, „miasta napowietrznego''; w obrębie drugiego zaś – ,,postgeometryczne miasto bez imienia”, Paryż (jako idiosynkratyczny typ szczególnej organizacji urbanistycznej) oraz ,,obszar ogromny” i – w suplemencie – pejzaże morskie, które wykraczają poza wyżej wymienione podziały.

 

Z recenzji prof. Ryszarda Nycza

 

Temat, na którym autorka skupiła swoje zainteresowanie, to kategoria przestrzeni w poezji Przybosia, przestrzeni rozumianej wielorako: jako doświadczenie zmysłowe, jako konstrukt, jako projekt wyobraźni, wreszcie – jako wymiar tekstu-dzieła sztuki. „Ja” liryczne poezji Przybosia opisane zostaje jako podmiot dynamiczny, usytuowany w ruchu między topicznością i atopicznością, podejmujący wysiłek tworzenia własnych toposów i wciąż podatny, by nie rzec: wydany na pastwę destrukcyjnej siły miejsc atopicznych. Na tę opozycję nakłada się – względem niej niesymetryczna – opozycja inna, ukształtowana przez archetypikę wyobraźni Przybosia, oscylującą wokół dwu głównie rodzajów przestrzeni: miasta i wsi. Książka Michaliny Kmiecik jest w pełni dojrzałą rozprawą naukową świadczącą o umiejętności konceptualizacji materiału literackiego, o rozległej wiedzy autorki, obejmującej różne dziedziny, jej estetycznej wrażliwości i interpretacyjnym talencie, znajdującym wsparcie w znakomitym warsztacie literaturoznawczym, wreszcie o narracyjnej swobodzie, która sprawia, że profesjonalny dyskurs uzyskuje klarowną i potoczystą postać.

Z recenzji prof. Teresy Walas

 

Michalina Kmiecik – absolwentka krakowskiej komparatystyki, doktorantka w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka prac z zakresu historii literatury publikowanych m.in. w „Ruchu Literackim” i „Tekstach Drugich”. Interesuje się teorią awangardy, intermedialnością oraz geopoetyką.

 

SPIS TREŚCI
WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE 
Ponad głębią
Aspekty przestrzeni, aspekty miejsca 
Topos i atopia
Ścieżki czytania 
Rozdział 1. W STRONĘ TOPOSU
Model miasta geometrycznego 
Model wsi mitycznej 
Model „miasta napowietrznego” 
Rozdział 2. MIEJSCA ATOPICZNE 
Postgeometryczne miasto bez imienia 
Paryż
„Obszar ogromny” 
Suplement: PEJZAŻE MORSKIE
ZAKOŃCZENIE 
BIBLIOGRAFIA
INDEKS RZECZOWY
INDEKS NAZWISK
SUMMARY
Zygmunt Krasiński III : Światy poetyckie i artystowskie | A. Markuszewska (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
A. Markuszewska (red.). Zygmunt Krasiński III : Światy poetyckie i artystowskie
46,00 zł
Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii | M. Bizior--Dombrowska (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
M. Bizior--Dombrowska (red.). Zygmunt Krasiński II : Dylematy egzystencji - problemy biografii
46,00 zł
Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej | M. Strzyżewski (red.). | Toruń, 2014. | BIOGRAFIE; FILOLOGIA POLSKA
M. Strzyżewski (red.). Zygmunt Krasiński I : W świetle i cieniu myśli romantycznej
46,00 zł
Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych | M. Król (oprac.). | Warszawa, 2013. | Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939 | HUMANISTYKA ; FILOLOGIA POLSKA; SOCJOLOGIA
M. Król (oprac.). Zygmunt Krasiński : Wybór listów politycznych
39,00 zł
Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku : w poszukiwaniu rocznika płockiego | T. Nowakowski. | Bydgoszcz, 2012. |
HISTORIA ; FILOLOGIA POLSKA
T. Nowakowski. Źródła Jana Długosza do dziejów Mazowsza w XI-XIV wieku : w poszukiwaniu rocznika płockiego
42,00 zł
Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego | M. Wiśniewski. | Wyd. V. | Toruń, 2007. | FILOLOGIA POLSKA
M. Wiśniewski. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego
25,00 zł
Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego | M. Wiśniewski. | Wyd. IV | Toruń, 2001. | FILOLOGIA POLSKA
M. Wiśniewski. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego
21,00 zł
Zaczynam mówić po polsku | J. Kucharczyk | Łódź, 1999 | FILOLOGIA POLSKA
J. Kucharczyk Zaczynam mówić po polsku
30,00 zł
60,00 zł