Wydawnictwo

Nowości

Bezpieczeństwo państwa : zagadnienia podstawowe | W. Lis (red.). | Lublin, 2014. | BEZPIECZEŃSTWO; PRAWO; UE
cena: 32,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 60,00 zł
cena: 33,00 zł
cena: 55,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 99,00 zł
cena: 13,00 zł
cena: 46,00 zł

P. Bogdalski; M. Nepelski (red.). Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego

 • Kod: WSPSW 219
 • Stan: 10
 • Dostępność: Jest
 • Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Cena: 55,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Bogdalski Piotr; Nepelski Mariusz (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Szczytno
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 491
 • ISBN Kod: 9788374624282
 • ISBN: 978-83-7462-428-2
 • oprawa: Twarda

Wydana z okazji 60-lecia szkolnictwa policyjnego publikacja pt. Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego jest próbą przedstawienia wkładu Uczelni w rozwój nauk o bezpieczeństwie, określenia kierunków rozwoju kształcenia na studiach wyższych w ujęciu potrzeb bezpieczeństwa wewnętrznego,
ukazania aktualnego dorobku naukowego i praktycznych doświadczeń w zakresie
praw człowieka w administracji publicznej, a także prezentacją dorobku
"nauk policyjnych" w obszarze nauk o bezpieczeństwie.
Monografia podzielona jest na cztery części. Pierwsza z nich Rola szkolnictwa
policyjnego w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego przedstawia działalność szkół policyjnych, prowadzonych form szkolenia i doskonalenia zawodowego w kontekście przygotowywania profesjonalnych zasobów ludzkich zdolnych do realizacji zadań Policji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Określa kierunek rozwoju szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów z uwzględnieniem szans oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego, a także prezentuje wpływ szkolnictwa policyjnego na kształtowanie potencjału Policji jako grupy dyspozycyjnej społeczeństwa. Druga część Administracja publiczna wobec praw człowieka opisuje zagadnienia dotyczące praw człowieka w kontekście
funkcjonowania administracji publicznej. Uwzględniony rozległy zakres tematyczny, wynika m.in. z różnorodności regulacji administracyjnych dotyczących jednostki i zasad ingerencji organów państwowych w prawa obywateli. Celem prezentowanych opracowań jest ukazanie doświadczeń, dobrych praktyk oraz propozycji rozwiązań w zakresie działań na rzecz praw człowieka w administracji publicznej. Część trzecia - "Nauki policyjne" jako obszar rozwoju nauk o bezpieczeństwie - uwzględnia obecny dorobek dyscypliny nauki o bezpieczeństwie w kontekście aktywności badawczej formacji ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Zwraca uwagę na identyfikację potrzeb i problemów formacji ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wymagających naukowego poznania. Ostatnia czwarta część Rozwój Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w obszarze nauk społecznych prezentuje w skrócie dorobek naukowy Uczelni w dziedzinie nauki społeczne, a jednocześnie przybliża osiągnięcia badawczo-rozwojowe oraz perspektywy badawcze.
Redaktorzy

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Część 1
ROLA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO W KSZTAŁTOWANIU
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Wałerij Wjaczesławowycz Sereda
1. WPŁYW NAUKI NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Bernard Wiśniewski
2. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA KIEROWNICZYCH
KADR ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Zbigniew Ścibiorek
3. NOWE WYZWANIA EDUKACYJNE
Karolina Micek, Łukasz Gadomski
4. USTAWA O ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO I BRONI
PALNEJ A BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE POLICJANTÓW - PROBLEMY
INTERPRETACYJNE
Mariusz Nepelski, Jarosław Struniawski
5. SZKOLENIE KADR DOWÓDCZYCH W POLICJI
Maciej Petniunas
6. KWALIFIKACJE ZAWODOWE POLICJANTÓW RUCHU DROGOWEGO
Denis Solodov
7. METODYKA NAUCZANIA KRYMINALISTYKI W ROSJI
Piotr Gawroński
8. SZKOLNICTWO POLICJI I STRAŻY GRANICZNEJ - W POSZUKIWANIU
TOŻSAMOŚCI AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ. OD USTAWOWYCH
ZOBOWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH KU SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW EDUKACJI FORMACJI
Piotr Mikosza
9. ROLA ZAWODÓW POLICYJNYCH W JAKOŚCI DZIAŁAŃ
PODEJMOWANYCH PRZEZ POLICJANTÓW PIONU PREWENCJI
Jerzy Kasprzak
10. MODEL SZKOLENIA TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI W SŁUŻBACH
PODLEGŁYCH MON

Część 2
ADMINISTRACJA PUBLICZNA WOBEC PRAW CZŁOWIEKA

Piotr Karol Bilewicz, Małgorzata Bilewicz
1. POKRZYWDZONY NIEPEŁNOSPRAWNY INTELEKTUALNIE
W POSTĘPOWANIU KARNYM
Małgorzata Andrzejczak-Świątek
2. STANDARDY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W SYTUACJACH
NADZWYCZAJNYCH - UWAGI NA TLE DOPUSZCZALNOŚCI ŚRODKÓW
DEROGACYJNYCH
Agnieszka Choromańska
3. MIĘDZYNARODOWE STANDARDY A INSTYTUCJA POROZUMIENIA SIĘ
POKRZYWDZONEGO ZE SPRAWCĄ W POLSKIM PROCESIE KARNYM
NA PRZYKŁADZIE SPRAW Z ART. 207 ő 1 K.K.
Maria Hapunik
4. OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W ASPEKCIE NIEJAWNEGO
POZYSKIWANIA INFORMACJI PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA
Sebastian Kajczyński
5. ZADANIA POLICYJNYCH PEŁNOMOCNIKÓW DS. OCHRONY PRAW
CZŁOWIEKA W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA PRZESTĘPSTW
Z NIENAWIŚCI I PROGRAM "BEZPIECZNA RÓŻNORODNOŚĆ NA WARMII
I MAZURACH" JAKO PRZYKŁADDZIAŁANIA LOKALNEGO
Wojciech Lis
6. STOSOWANIE PRZEZ POLICJĘ ŚRODKÓW PRZYMUSU
BEZPOŚREDNIEGO A OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA
Aleksandra Nowak
7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA W OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA
II GENERACJI. PRAWA OSÓB UZALEŻNIONYCH
Monika Porwisz
8. ZASADA INFORMACJI PRAWNEJ W PROCESIE KARNYM
JAKO GWARANT RZETELNEGO PROCESU
Agnieszka Sadło-Nowak
9. ALTERNATYWNE FORMY REAKCJI NA WYKROCZENIA W POLSKIM
PRAWIE Z UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY PRAW UCZESTNIKÓW
Mariusz Skiba
10. DZIESIĘCIOLECIE DZIAŁALNOŚCI STRUKTURY PEŁNOMOCNIKÓW
KOMENDANTÓW POLICJI DS. OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA
(2004-2014)
Marta Szuniewicz
11. OCHRONA JEDNOSTKI PRZED ARBITRALNOŚCIĄ DZIAŁANIA
ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ - UWAGI NA TLE STANDARDÓW
RADY EUROPY
Robert Socha, Małgorzata Walkusz
12. POLICJA A PRAWA CZŁOWIEKA W STANACH NADZWYCZAJNYCH
Brygida Buniek, Marian Kopczewski, Jarosław Służalski, Marek Tobolski
13. WSPÓŁCZESNA TOŻSAMOŚĆ NARODOWA
Marcin Mazur
14. KRAJOWY MECHANIZM PREWENCJI

Część 3
"NAUKI POLICYJNE" JAKO OBSZAR ROZWOJU NAUK
O BEZPIECZEŃSTWIE

Monika Bartnik
1. PRAWNE PODSTAWY DZIAŁAŃ POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO - ANALIZA WYBRANYCH ZAGADNIEŃ
Agnieszka Łapińska
2. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO O PODŁOŻU
KULTUROWYM
Marian Kopczewski, Marek Tobolski, Jarosław Służalski, Brygida Buniek
3. ROLA I ZADANIA ADMINISTRACJI GMINNYCH, W TYM POLICJI,
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LOKALNEGO

Część 4
ROZWÓJ WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
W OBSZARZE NAUK SPOŁECZNYCH

Andrzej Urban
1. SYMULATORY - NOWA JAKOŚĆ SZKOLENIA
Waldemar Zubrzycki
2. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYM. WKŁAD
WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE W TEORIĘ I PRAKTYKĘ
Jadwiga Stawnicka
3. PROJEKTY SZKOLEŃ DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. DOSKONALENIE
LOKALNE I WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI
Walentyna Trzcińska
4. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI PIONIEREM NOWOCZESNYCH METOD
ZARZĄDZANIA NA PRZYKŁADZIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Dominik Hryszkiewicz
5. KRYTERIUM SPOŁECZNE W PROJEKTOWANIU STRATEGII
INSTYTUCJI PUBLICZNYCH
Ewa Kuczyńska
6. DOŚWIADCZENIA WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE
W POZYSKIWANIU FUNDUSZY POMOCOWYCH
Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych | T. Bąk (red.). |
Kraków-Rzeszów-Zamość, 2011. | Bezpieczeństwo Wewnętrzne |
BEZPIECZEŃSTWO
T. Bąk (red.). Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych
44,00 zł
Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych | B. Wiśniewski; R. Socha; M. Gracz. |
Bielsko-Biała, 2010. | PRAWO ; BEZPIECZEŃSTWO
B. Wiśniewski; R. Socha; M. Gracz. Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
25,00 zł
Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów| A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.).| Bielsko-Biała, 2008. | PRAWO
A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.). Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów
36,00 zł
Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego| 
J. Prońko| Bielsko-Biała, 2010| BEZPIECZEŃSTWO; ZARZĄDZANIE
J. Prońko Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego
19,00 zł
Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : Pojęcia-Zagrożenia-System | J. Falecki. | Kielce, 2012. | ZARZĄDZANIE; BEZPIECZEŃSTWO; PRAWO
J. Falecki. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : Pojęcia-Zagrożenia-System
36,00 zł
Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncpecje, instrumenty | M. Wiśniewska; E. Malinowska. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE; EKONOMIA; BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
M. Wiśniewska; E. Malinowska. Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncpecje, instrumenty
59,00 zł
Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja | L. Berliński. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE; RATOWNICTWO
L. Berliński. Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja
50,00 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości | D. Wawrzyniak | Warszawa, 2002 | BEZPIECZEŃSTWO ; BANKOWOŚĆ ; INFORMATYKA
D. Wawrzyniak Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości
30,00 zł
50,40 zł