Wydawnictwo

Nowości

Funkcje nauki : wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą | B.R. Kuc. | Warszawa, 2012. | NAUKA; ZARZĄDZANIE
cena: 33,00 zł
cena: 44,90 zł
cena: 45,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 49,00 zł
cena: 24,00 zł
cena: 26,00 zł
cena: 36,00 zł
cena: 54,00 zł

E. Getka-Wilczyńska (red.). Młody naukowiec - ewaluacja programu stypendiów krajowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

  • Kod: SGH 048
  • Stan: 4
  • Dostępność: Mało
  • Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa OFICYNA
  • Cena: 56,00 zł73,50 zł
  • Poleć produkt
Autor: Getka-Wilczyńska Elżbieta
Ilość stron: 308
ISBN: 83-7225-175-4
ISBN kod: 9788372251756
Miejsce: Warszawa
Rok: 2002


Głównym celem przeprowadzonego badania było uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu realizowanego od 10 lat programu stypendialnego dla młodych naukowców na rozwój i karierę naukową laureatów, weryfikacja dotychczas stosowanych kryteriów przyznawania stypendium i realizowanego modelu stypendium oraz aktualizacja bazy danych stypendystów.
Ocena strategii funkcjonowania funduszu stypendialnego FNP nie była dotąd przeprowadzona i jako uzasadnienie jej dokonania cytujemy fragment listu intencyjnego organizatorów badania skierowanego do rektorów i dyrektorów wszystkich instytucji naukowych w Polsce:
"Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już od 10 lat wspiera rozwój nauki w Polsce. FNP zawsze starała się, aby jej działalność w najpełniejszy sposób odpowiadała potrzebom środowiska naukowego. Realizując ten cel i dążąc do zwiększenia efektywności systemu przyznawania stypendiów młodym pracownikom nauki, Fundacja zwróciła się do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o przeprowadzenie w instytucjach naukowych programu badawczego pod tytułem:
>>Młody naukowiec - ewaluacja programu stypendiów krajowych Fundacji na rzecz Nauki PolskiejŽ
Badanie służyć ma ocenie efektów realizowanego od 10 lat programu stypendialnego, z którego skorzystało dotychczas 800 młodych naukowców, a także pomóc w lepszym dostosowaniu tego programu do potrzeb przyszłych kandydatów na stypendystów. Ma ono także ukazać w szerszej perspektywie uwarunkowania kariery naukowej młodej kadry w świetle jej własnych opinii. Rezultaty tego przedsięwzięcia badawczego zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowych programów grantowych i stypendialnych Fundacji.
Badanie prowadzone jest za pomocą Internetu. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce. Pozwoli ono lepiej poznać kondycję środowiska młodych pracowników nauki, kluczowego w naszej opinii dla rozwoju nauki w Polsce".
W toku dyskusji z organizatorami badania powstała koncepcja realizacji badania, w której przyjęto ustalenia dotyczące badanej populacji, sposobu doboru próby i jej liczebności oraz zastosowania dwóch metod pozyskiwania informacji: elektronicznej i tradycyjnej.
Założone cele i tematyka projektu badawczego są szczegółowo przedstawione w zamieszczonym w aneksie załączniku nr 1 do umowy zawartej pomiędzy FNP a SGH dnia 25 kwietnia 2001 roku, stanowiącej również podstawę finansowania projektu.
Złota liczba : rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej |M.C. Ghyka. | Kraków, 2014. | NAUKA; KULTURA; FIZYKA
M.C. Ghyka. Złota liczba : rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej
45,00 zł
Zielonogórska droga do Uniwersytetu | D. Dolański. | Zielona Góra, 2012. |NAUKA; HISTORIA
D. Dolański. Zielonogórska droga do Uniwersytetu
40,00 zł
Zdzisław Krygowski : Pionier matematyki poznańskiej | M. Jaroszewska ;J. Musiałek (wst.). | Poznan, 2011. | Klasycy Nauki Poznańskiej, T. 59 | NAUKA
M. Jaroszewska ;J. Musiałek (wst.). Zdzisław Krygowski : Pionier matematyki poznańskiej
14,70 zł
Wybrane paradygmaty sztucznej inteligencji | P. Artiermjew. | Warszawa, 2013. | Monografie naukowe, t. 10 | INFORMATYKA ; FILOZOFIA; NAUKA
P. Artiermjew. Wybrane paradygmaty sztucznej inteligencji
49,00 zł
Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa | R. Dawkins. | Warszawa, 2008. | Na ścieżkach nauki | NAUKA
R. Dawkins. Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa
27,20 zł
34,00 zł
Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o ziemi w Polsce i na Litwie od końca XVIII wieku po rok 1830 | P. Daszkiewicz; R. Tarkowski. | Kraków, 2012. | GEOLOGIA; HISTORIA: NAUKA; PRZYRODA
P. Daszkiewicz; R. Tarkowski. Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o ziemi w Polsce i na Litwie od końca XVIII wieku po rok 1830
26,00 zł
Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dzieddzictwa światowego | I. Stasiewicz-Jasiukowa (red.). | Kraków, 2010. |TECHNIKA; NAUKA
I. Stasiewicz-Jasiukowa (red.). Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dzieddzictwa światowego
65,00 zł
Wahadło : Leon Foucault i tryumf nauki | A.D.Aczel | Warszawa, 2007. | Na ścieżkach nauki | NAUKA
A.D.Aczel Wahadło : Leon Foucault i tryumf nauki
26,00 zł