Wydawnictwo

Nowości

Rozmowy pod drzewem zapomnienia | A. Fuller. | Czarne, Wołowiec, 2014. | LITERATURA
cena: 39,90 zł
cena: 47,00 zł
cena: 25,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 39,90 zł
cena: 44,00 zł
cena: 39,90 zł
cena: 34,90 zł
cena: 47,00 zł

O. Giedymin. Metody ilościowe w zarządzaniu inwestycjami w przedsiębiorstwie : wybrane zagadnienia

 • Kod: WSFIZ 120
 • Stan: 2
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
 • Cena: 45,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Gedymin Olgierd
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Białystok
 • Rok: 2010
 • ilość stron: 162
 • ISBN: 978-83-60432-52-5
 • oprawa: Miękka

Niniejsza praca jest wprowadzeniem do niektórych metod modelowania ilościowego, użytecznych w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach nienotowanych na rynkach kapitałowych. W odróżnieniu od typowych sytuacji decyzyjnych związanych z zarządzaniem inwestycjami w dużych spółkach akcyjnych, małe i średnie firmy nieemitujące papierów wartościowych charakteryzują się wyraźnymi cechami specyficznymi, właściwymi dla tej klasy przedsiębiorstw. Chodzi tu szczególnie o takie firmy, w których decyzje właścicielskie oraz decyzje menedżerskie są niekiedy podejmowane przez te same osoby, a przeważnie ich głównym celem w istocie jest długookresowa stabilizacja firmy, zarówno pod względem jej rozmiarów, jak i sytuacji finansowej, a jednym ze środków prowadzących do tego celu są okresowe innowacje technologiczne i organizacyjne i związane z nimi inwestycje.
Gdy kierownictwo małej lub średniej firmy dysponuje pomysłem lub patentem na nowy wyrób, o którym przypuszcza się, że zainteresuje znaczną liczbę jego ewentualnych nabywców, to może okazać się celowe podjęcie odpowiedniej inwestycji. Projekt inwestycyjny jest tu zdefiniowany jako kompleks zadań, który dotyczy opracowania i produkcji: a) nowego wyrobu, b) albo (oraz) nowej technologii, i w takim okresie czasu, by uzyskać możliwie największą rentowność tej inwestycji. W dalszym ciągu tej pracy termin "projekt" będzie używany w tym właśnie sensie.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1.
OGÓLNY PRZEGLĄD WYBRANYCH PROBLEMÓW PLANOWANIA INWESTYCJI
1.1. UWAGI WSTĘPNE
1.2. PRZYKŁADOWE RODZAJE ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH
1.3. GŁÓWNE ETAPY PLANOWANIA INWESTYCJI
1.4. NIEKTÓRE PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY PLANOWANIEM INWESTYCJI W AKTYWA RZECZOWE A INWESTOWANIEM W PAPIERY WARTOŚCIOWE

ROZDZIAŁ 2.
EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA PROCESÓW PRODUKCJI. FUNKCJA PRODUKCJI
2.1. WPROWADZENIE
2.2. O NIEKTÓRYCH NARZĘDZIACH MODELOWANIA FUNKCJI PRODUKCJI NA POZIOMIE MIKROEKONOMICZNYM
2.3. PROSTY PRZYKŁAD MODELOWANIA FUNKCJI PRODUKCJI

ROZDZIAŁ 3.
EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PROCESÓW PRODUKCJI. KOSZTY ALTERNATYWNE
3.1. WPROWADZENIE
3.2. KOSZTY ALTERNATYWNE CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH
3.2.1. KOSZTY ALTERNATYWNE MAJĄTKU TRWAŁEGO
3.2.2. KOSZTY ALTERNATYWNE ŚRODKÓW OBROTOWYCH
3.2.3. KOSZTY ALTERNATYWNE NAJMOWANYCH CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH
3.2.4. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OKREŚLANIA KOSZTÓW ALTERNATYWNYCH CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH
3.2.5. WYZNACZANIE KOSZTÓW ALTERNATYWNYCH MAJĄTKU TRWAŁEGO
3.2.6. DODA TKOWE INFORMA CJE O ZNA CZENIU KOSZTÓ W ALTERNATYWNYCH W RACHUNKU EKONOMICZNYM
3.2.7. UWAGI O KOSZTACH ALTERNATYWNYCH USŁUG ZARZĄDZANIA I PODEJMOWANIA RYZYKA
3.2.8. KOSZTY ALTERNATYWNE W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH
3.2.9. PODEJMOWANIE RYZYKA JAKO SWOISTY CZYNNIK WYTWÓRCZY UWZGLĘDNIANY W RACJONALNYM RACHUNKU EKONOMICZNYM
3.2.10.O RACJONALNYM SZACOWANIU PRZEZ INWESTORA MINIMALNEJ PREMII ZA RYZYKO
3.3. UWAGI KOŃCOWE

ROZDZIAŁ 4.
PRZYKŁAD ILUSTRUJĄCY ETAPY WYBORU TECHNOLOGII (UJĘCIE JEDNOOKRESOWE)
4.1. WPROWADZENIE
4.2. WYZNACZENIE FUNKCJI PRODUKCJI
4.2.1. SPORZĄDZENIE WYKAZU MOŻLIWYCH METOD WYTWARZANIA (TECHNOLOGII)
4.2.2. SPORZĄDZENIE WYKAZU METOD WYTWARZANIA EFEKTYWNYCH TECHNICZNIE
4.3. WYZNACZANIE TECHNOLOGII EFEKTYWNYCH EKONOMICZNIE (UJĘCIE JEDNOOKRESOWE)
4.4. OBLICZENIE ZYSKU OPERACYJNEGO W SKALI ROKU
4.5. OBLICZENIE ZYSKU EKONOMICZNEGO
4.6. UWAGI KOŃCOWE

ROZDZIAŁ 5.
KRÓTKOOKRESOWA FORMUŁA ZYSKU EKONOMICZNEGO A DŁUGOOKRESOWA FORMUŁA ZAKTUALIZOWANEJ WARTOŚCI NETTO (NPV) PROJEKTU
5.1. WPROWADZENIE
5.2. ZWIĄZKI FORMUŁY ZYSKU EKONOMICZNEGO Z FUNKCJĄ PRODUKCJI
5.3. PREMIE ZA RYZYKO I INNOWACJE
5.4. ŁĄCZNY KOSZT KAPITAŁU WŁASNEGO I OBCEGO JAKO WARTOŚĆ ŚREDNIA WAŻONA
5.5. UWAGI O ROLI FORMUŁY ZYSKU EKONOMICZNEGO W ZARZĄDZANIU OPERACYJNYM I W ZARZĄDZANIU BILANSEM FINANSOWYM PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
5.6. EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA (EVA)
5.7. WARTOŚĆ ZAKTUALIZOWANA NETTO (NPV) JAKO FORMUŁA KRYTERIALNA PRZY WYBORZE TECHNOLOGII I ORGANIZACJI PROJEKTU
5.7.1. ZWIĄZEK NPV Z FORMUŁĄ EWA
5.7.2. UWAGI O SZACOWANIU ŚREDNIEGO WAŻONEGO KOSZTU KAPITAŁU (WACC)
5.7.3. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

ROZDZIAŁ 6.
WPROWADZENIE DO ANALIZY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RYZYKA
6.1. INFORMACJE WSTĘPNE
6.2. RYZYKO WYŁĄCZNE
6.3. DŹWIGNIA OPERACYJNA I DŹWIGNIA FINANSOWA Z PERSPEKTYWY RYZYKA WYŁĄCZNEGO‘
6.3.1. WPROWADZENIE
6.3.2. RYZYKO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
6.3.3. RYZYKO FINANSOWE W SENSIE RYZYKA WYŁĄCZNEGO
6.3.4. DŹWIGNIA OPERACYJNA I DŹWIGNIA FINANSOWA W ANALIZIE RYZYKA RYNKOWEGO
6.4. UWAGI KOŃCOWE

ROZDZIAŁ 7.
O SZACOWANIU KOSZTÓW KAPITAŁU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
7.1. INFORMACJE WSTĘPNE
7.2. WPŁYW DŹWIGNI FINANSOWEJ NA WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW BETA
7.3. SZACOWANIE KOSZTU KAPITAŁU PROJEKTU INWESTYCYJNEGO PLANOWANEGO PRZEZ FIRMĘ NIENOTOWANĄ NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH
7.3.1. WPROWADZENIE
7.3.2. SZACOWANIE KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO ZAANGAŻOWANEGO W AKTYWACH FIRMY MACIERZYSTEJ PROJEKTU
7.3.3. SZACOWANIE ŚREDNIEGO WAŻONEGO KOSZTU KAPITAŁU (WACC) FIRMYNIENOTOWANEJ NA RYKACH KAPITAŁOWYCH. PRZYKŁAD LICZBOWY
7.3.4. SZACOWANIE ŚREDNIEGO WAŻONEGO KOSZTU KAPITAŁU PROJEKTU O PROFILU RYZYKA RÓŻNYM OD PROFILU RYZYKA FIRMY MACIERZYSTEJ PROJEKTU
7.3.5. PRZYKŁAD LICZBOWY DOTYCZĄCY SZACOWANIA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO PROJEKTU
7.3.6. O WYZNACZANIU WAG ŚREDNIEGO WAŻONEGO KOSZTU KAPITAŁU PROJEKTU
7.3.7. UWAGA O SZACOWANIU KOSZTU KAPITAŁU PROJEKTU.
7.3.8. OBLICZENIE ŚREDNIEGO WAŻONEGO KOSZTU KAPITAŁU PROJEKTU (WACC,,)
7.4. UWAGI KOŃCOWE

ROZDZIAŁ 8.
UZUPEŁNIENIA, KOMENTARZE I PODSUMOWANIE NIEKTÓRYCH PROPOZYCJI DOTYCZĄCYCH METOD ANALIZY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
8.1. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WYBOREM TECHNOLOGII I ORGANIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH A EFEKTAMI DŹWIGNI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ
8.2. FORMUŁA ZAKTUALIZOWANEJ WARTOŚCI NETTO PROJEKTU W STRATEGICZNEJ I TAKTYCZNEJ ALOKACJI ZASOBÓW PRZY REALIZACJI PROJEKTU
8.3. UWAGI O RENTACH EKONOMICZNYCH Z PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ROZDZIAŁ 9.
RYNKI FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA OSZACOWANIA KOSZTÓW ALTERNATYWNYCH
KAPITAŁU INWESTOWANEGO W PROJEKTY
9.1. WSTĘP
9.2. EFEKTYWNOŚĆ ZEWNĘTRZNA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
9.3. EFEKTYWNOŚĆ WEWNĘTRZNA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
9.4. ŚWIADECTWA EMPIRYCZNE DOTYCZĄCE HIPOTEZY O EFEKTYWNOŚCI CENOWEJ (ZEWNĘTRZNEJ) RYNKÓW FINANSOWYCH
9.5. DYSKUSJA O MODELU RACJONALNEGO INWESTORA
9.6. UWAGI KOŃCOWE
ANEKS 1. ANALIZA SCENARIUSZY REALIZACJI PROJEKTU
ANEKS 2. MODEL WYCENY AKTYWÓW KAPITAŁOWYCH CAPM.,
SPIS TABEL
WYKAZ LITERATURY
Żywienie dzikich zwierząt : ssaki | E. Sawosz-Chwalibóg; I. Kosieradzka (red.). | Warszawa, 2012. | BIOLOGIA
E. Sawosz-Chwalibóg; I. Kosieradzka (red.). Żywienie dzikich zwierząt : ssaki
60,00 zł
Życie społeczne jako GRA : kontekst międzykulturowy | J. Różycka. | Gdańsk, 2012. | Monografie z Psychologii Międzykulturowej | 
PSYCHOLOGIA; KULTURA
J. Różycka. Życie społeczne jako GRA : kontekst międzykulturowy
23,10 zł
Życie po życiu | W. Pietrzak. | Łódź, 2012. | FILOZOFIA
W. Pietrzak. Życie po życiu
25,20 zł
Zrozumieć nieśmiałość : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne | 
M. Zabłocka. | Bydgoszcz, 2012. | PSYCHOLOGIA ; PEDAGOGIKA
M. Zabłocka. Zrozumieć nieśmiałość : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne
30,45 zł
Zmiana zachowań żywieniowych a profilaktyka zdrowotna | 
M. Jeżewska-Zychowicz. | Warszawa, 2011. | ZDROWIE
M. Jeżewska-Zychowicz. Zmiana zachowań żywieniowych a profilaktyka zdrowotna
25,00 zł
Zjawiska elektryczne w produkcji i towroznawczej ocenie jakości mięsa| R. Żywica.| Olsztyn, 2010. | TOWAROZNAWSTWO; TECHNOLOGIA PRODUKCJI
R. Żywica. Zjawiska elektryczne w produkcji i towroznawczej ocenie jakości mięsa
24,15 zł
Ze Śląska na olimpijskie areny : leksykon olimpijczyków śląskich | H. Marzec. | Katowice, 2011. | SPORT; LEKSYKON
H. Marzec. Ze Śląska na olimpijskie areny : leksykon olimpijczyków śląskich
35,00 zł
Zdziczenie obyczajów pośmiertnych : Bolesław Leśmian. | D. Pachocki (oprac.). | Lublin, 2014. | Archiwum Edytorskie, 5 | EDYTORSTWO
D. Pachocki (oprac.). Zdziczenie obyczajów pośmiertnych : Bolesław Leśmian.
28,00 zł