Wydawnictwo

Nowości

Rola i znaczenie Lokalnych Grup Działania w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce | J. Puchała; M. Kowalska (red.). | Toruń, 2014. | POLITYKA ; EKONOMIA; UE
cena: 37,80 zł
cena: 55,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 19,43 zł
cena: 38,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 63,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 29,00 zł

K. Zieliński (red.). Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości

 • Kod: WN 326
 • Stan: 5
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: "Śląsk" Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe
 • Cena: 34,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Zieliński Kazimierz (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 239
 • ISBN Kod: 9788371648014
 • ISBN: 978-83-7164-801-4
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Zieliński Kazimierz (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Katowice
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 239
 • ISBN Kod: 9788371648014
 • ISBN: 978-83-7164-801-4
 • oprawa: Miękka

Celem pierwszej części opracowania jest analiza powiązań między poziomem rozwoju gospodarczego kraju a wielowymiarowym, wyróżniającym zarówno potrzeby jak i cechy osobowościowe procesem przedsiębiorczym. Badania wykazały, że przedsiębiorczość posiada specyficzne cechy w poszczególnych krajach. Przedsiębiorczość korporacyjna charakteryzuje się coraz większą aktywnością w miarę wzrostu poziomu rozwoju gospodarczego. W krajach wysoko rozwiniętych wskaźniki przedsiębiorczości niezależnej są zatem relatywnie niskie. Natomiast w krajach niżej rozwiniętych wskaźniki przedsiębiorczości są wysokie w przypadku nowo zakładanych przedsiębiorstw, niski zaś jest wskaźnik ustabilizowanych firm.
Zależności między wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw należących do branż: elektromaszynowej i spożywczej a przebiegiem cyklu koniunkturalnego są przedmiotem analizy zamieszczonej w części drugiej. Branża elektromaszynowa powszechnie uważana jest za podatną na wahania koniunkturalne, spożywcza zaś za odporną na makroekonomiczne turbulencje aktywności gospodarczej. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane kwartalne z okresu 2000 – 2011. Szczegółowe badania wykazały, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw branży elektromaszynowej w zdecydowanie większym stopniu aniżeli branży spożywczej, związana jest z fazami cyklu koniunkturalnego. Świadczy o tym kształtowanie się wielu kategorii ekonomicznych, takich jak: sprzedaż, zysk operacyjny, zysk netto, inwestycje.
Trzecia część przedstawia koncepcję otoczenia przedsiębiorczości; opracowana ona została z punktu widzenia ekonomii oraz nauk o zarządzaniu. Otoczenie kreuje nie tylko stymulanty, ale także bariery dla rozwoju i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowe znaczenie posiadają czynniki o charakterze makroekonomicznym, gdyż wpływają na aktywność gospodarczą całego społeczeństwa. Istotną rolę odgrywają także czynniki o charakterze regionalnym związane z lokalizacją przedsiębiorstw. Tworzenie klimatu dla przedsiębiorczości wymaga instytucjonalnego podejścia, gdyż aktywność gospodarcza związana jest z postawami przedsiębiorczymi.
Przedmiotem analizy zamieszczonej w czwartej części opracowania są determinanty dyfuzji innowacji na szczeblu makro-, mezo- i mikroekonomicznym. W oparciu o literaturę przedmiotu czynniki kształtujące zjawiska dyfuzji innowacji zostały podzielone na endogeniczne i egzogeniczne. Ta pierwsza grupa bezpośrednio związana jest z samą innowacją i jej charakterystykami (np. relatywną przewagą, kompatybilnością, przekazywalnością), druga grupa zaś związana jest z warunkami i właściwościami otoczenia (np. ramami prawnymi, zachowaniami społecznymi, cechami psychicznymi odbiorców). Wiele miejsce przeznaczono na analizę procesu transferu technologii z ośrodków naukowych do niewielkich przedsiębiorstw. Adaptacja innowacji technologicznych w tej grupie podmiotów to niekiedy absolutnie niezbędny warunek kontynuowania ich działalności. Małe i średni przedsiębiorstwa zazwyczaj nie posiadają wystarczających środków finansowych na prowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych.
Analizę sektorowych czynników sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw zawiera część piąta. Są to czynniki, które warunkują pojawianie się, działalność oraz wycofywanie się przedsiębiorstw z rynku. Nie zawsze stanowią one element utrudniający bądź hamujący aktywność gospodarczą. Mogą one zapobiegać zdarzeniom niekorzystnym dla konsumentów, a także posiadać walor ochronny dla funkcjonujących w sektorze przedsiębiorstw. Opierając się na literaturze przedmiotu, autorka wykazuje, że wyższe wymagania zarówno wobec przedsiębiorstw wchodzących jak i wychodzących z rynku stanowią przyczynę turbulencji odczuwanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
Identyfikację czynników, które wpływają na zmiany strategii przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze fonograficznym zawiera szósta część opracowania. Analiza łańcucha wartości stanowi punkt wyjścia rozważań i wykazuje jakie są konsekwencje zmian technologicznych.
Wpływ zidentyfikowanych czynników przejawia się w zachodzących w przedsiębiorstwie procesach dostosowawczych, a szczególnie w zakresie polityk: produktu, promocji, dystrybucji, ceny.
Celem siódmej części opracowania jest identyfikacja czynników kształtujących pozycję konkurencyjną oraz relacje między przedsiębiorstwami a ich potrzebami biznesowymi. Po zdefiniowaniu pojęcia konkurencyjności i jej elementów składowych zaprezentowano rolę przewagi konkurencyjnej w rozwoju przedsiębiorstwa. Na podstawie badań ankietowych wykazano, że zdaniem przedsiębiorców najważniesze czynniki sukcesu to: jakość produktów i usług, polityka cenowa, wizerunek firmy i znajomość marki oraz wiedza o potrzebach klientów, kontaktach i własnej pozycji rynkowej. Natomiast wśród barier prowadzenia działalności gospodarczej największe znaczenie posiadają: system podatkowy i wysokość podatków, skomplikowane i uciążliwe procedury administracyjne, znajomość przepisów prawnych, siła konkurencji i pozapłacowe koszty pracy.
Opracowanie zostało wykonane w ramach badań statutowych Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na podstawie źródeł literaturowych, danych statystycznych oraz badań ankietowych. Składa się ono z siedmiu części, które mają autorski charakter.
Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy | T. Duncan. | Warszawa, 2012. | PSYCHOLOGIA ; BIZNES
T. Duncan. Życie na linie ; jak unikać stresu i napięcia w życiu i pracy
44,90 zł
Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła| Ph. A. Fisher.| Warszawa, 2011.| EKONOMIA
Ph. A. Fisher. Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła
69,90 zł
Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej | M.Bsoul; F. Bylok (red.). | Katowice, 2013. | PRAWO; EKONOMIA; SOCJOLOGIA
M.Bsoul; F. Bylok (red.). Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych w Polscei wybranych krajach Unii Europejskiej
46,00 zł
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka | A. Nowakowska (red.). | Łódź, 2013. | EKONOMIA; URBANISTYKA
A. Nowakowska (red.). Zrozumieć terytorium : idea i praktyka
69,30 zł
Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej | K. Żukrowska (red.). | Warszawa, 2008.| Wyzwania społeczno-ekonomiczne | EKONOMIA
K. Żukrowska (red.). Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prowzrostowy w gospodarce światowej
17,50 zł
25,00 zł
Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego | L. Groeger. | Łódź, 2013.| EKONOMIA; GEOGRAFIA; SOCJOLOGIA
L. Groeger. Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego
29,40 zł
Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych | B. Pawłowska. | Gdańsk, 2013. | EKONOMIA; TRANSPORT
B. Pawłowska. Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społęczno-gospodarczych
52,50 zł
Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych | B. Kościk; M. Sławińska (red.). | Lublin, 2010. | EKONOMIA ; POLITYKA
B. Kościk; M. Sławińska (red.). Zrównoważony rozwój terenów przygranicznych
34,00 zł