Wydawnictwo

Nowości

Hydraulika : zbiór zadań | L. Kurzak. | Częstochowa, 2012. | Skrypty PCZ, nr 73 | HYDRAULIKA
cena: 25,20 zł

U. Kołodziejczyk. Hydrografia zbiorników antropogenicznych

 • Kod: UZG 351
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Zielonogórski
 • Cena: 32,50 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Kołodziejczyk Urszula
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 110
 • ISBN: 978-83-7842-019-4
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Kołodziejczyk Urszula
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 110
 • ISBN: 978-83-7842-019-4
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Kołodziejczyk Urszula
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Zielona Góra
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 110
 • ISBN: 978-83-7842-019-4
 • oprawa: Miękka

Woda – jako podstawowy element życia na Ziemi i rozwoju cywilizacji ludzkiej – stanowi najważniejszą substancję występującą w przyrodzie. Zasoby tego surowca są jednak ograniczone; pomimo ich odnawialności, ciągle zmniejsza się ilość wody dostępnej do eksploatacji. Istotną przyczyną tego procesu – poza zmianami klimatu – jest działalność człowieka, polegająca głównie na: niewłaściwej gospodarce rolnej lub leśnej, urbanizacji obszarów oraz rozwoju przemysłu. Wymienione procesy często bowiem prowadzą do niekorzystnych zmian bilansu wodnego oraz pogorszenia jakości wody.
Dopiero niedawno, w obliczu zwiększającego się globalnego ocieplenia klimatu, ludzkość zaczęła zdawać sobie sprawę z zagrożeń wynikających ze zmniejszenia zasobów wodnych. Wówczas też dostrzeżono konieczność szczegółowego przeanalizowania procesów hydrologicznych, zachodzących w danym regionie i uzyskania jednoznacznej odpowiedzi na podstawowe pytania: w jakiej mierze gospodarka człowieka wpływa na zachwianie ukształtowanego przez naturę cyklu hydrologicznego oraz w jaki sposób można zapobiec niekorzystnym zmianom bilansu wodnego.
Skutecznym sposobem walki z niedoborem wody (w okresie suszy) lub jej nadwyżką (podczas powodzi) jest wnikliwe rozpoznanie elementów bilansu wodnego i stanu zasobów wodnych danego obszaru, a ponadto – wskazanie perspektywicznych kierunków rozwoju gospodarki wodnej w danym regionie.
Pojezierze antropogeniczne z okolic Łęknicy (województwo lubuskie), wykształciło się wskutek naturalnego wypełnienia się wodą niecek i wyrobisk pokopalnianych – utworzonych podczas eksploatacji węgla brunatnego, jaką prowadzono tutaj w XIX i XX w. Stanowi ono największe w Polce pojezierze poeksploatacyjne, złożone z ponad 100 zbiorników wodnych. Znaczącym fragmentem tego pojezierza jest opisany w tej pracy obszar, złożony z 11 zbiorników determinujących stosunki hydrologiczne w całym pojezierzu. Na Mapie Hydrograficznej Polski – arkusz Trzebiel – obszar ten wydzielono jako strefę intensywnych przekształceń antropogenicznych.
Wodne dylematy urbanizacji | P. Kowalczyk. | Poznań, 2011. | URBANISTYKA; HYDROLOGIA
P. Kowalczyk. Wodne dylematy urbanizacji
84,00 zł
Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski | 
E. Tomaszewski. | Łódź, 2012. | GEOGRAFIA; HYDROLOGIA
E. Tomaszewski. Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski
46,20 zł
Procesy limniczne w strefie aktywności fluwialnej rzeki Bug pomiędzy Dorohuskiem a Włodawą | J. Dawidek. | Lublin, 2013. | HYDROLOGIA
J. Dawidek. Procesy limniczne w strefie aktywności fluwialnej rzeki Bug pomiędzy Dorohuskiem a Włodawą
39,90 zł
Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych | B. Więzik (red.).| Bielsko-Biała, 2010.| GOSPODARKA WODNA; PRAWO
B. Więzik (red.). Prawne, administracyjne i środowiskowe uwarunkowania zagospodarowania dolin rzecznych
35,00 zł
Odkształcalność piaskowców fliszowych w złożonym stanie naprężenia | 
P. Łukaszewski. | Warszawa, 2013. | GEOLOGIA; HYDROMECHANIKA
P. Łukaszewski. Odkształcalność piaskowców fliszowych w złożonym stanie naprężenia
39,00 zł
Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie | Z. Michalczyk (red.). | Lublin, 2012. |
Badania Hydrograficzne w Poznawaniu Środowiska, T. X | HYDROGRAFIA
Z. Michalczyk (red.). Ocena warunków występowania wody i tworzenia się spływu powierzchniowego w Lublinie
35,70 zł
Metody obliczeniowe w hydrogeologii | M. Rogoż. | Katowice, 2012. | HYDORGEOLOGIA
M. Rogoż. Metody obliczeniowe w hydrogeologii
50,00 zł
Makrozoobentos centralnych części płytkich jezior nizinnych różnych typów na tle wybranych parametrów abiotycznych wody
i osadów dennych| J. Żbikowski.| Toruń, 2011. |(Rozprawa habilitacyjna)|
 HYDROBIOLOGIA
J. Żbikowski. Makrozoobentos centralnych części płytkich jezior nizinnych różnych typów na tle wybranych parametrów abiotycznych wody i osadów dennych
74,00 zł