Wydawnictwo

Nowości

Kulturowe funkcje filozofowania | K. Abriszewski. | Toruń, 2014. | FILOZOFIA; SOCJOLOGIA
cena: 44,00 zł
cena: 24,00 zł
cena: 35,00 zł
cena: 35,00 zł
cena: 35,70 zł
cena: 59,90 zł
cena: 32,00 zł
cena: 49,90 zł
cena: 69,90 zł

I. Lorenc. Estetyczne problemy późnej nowoczesnści

 • Kod: UMKW 150
 • Stan: 1
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Cena: 24,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Lorenc Iwona
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Toruń
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 123
 • ISBN: 978-83-231-3225-7
 • oprawa: Miękka

Książka Człowiek w przestrzeniach szkoły. Studium antropologiczne to rezultat namysłu nad kondycją instytucji szkoły z perspektywy zadań edukacji polonistycznej, a zarazem opis dynamicznej relacji między dzieckiem a dorosłym.
Autorka kieruje swoją uwagę na estetyczne doświadczenie, sztukę oraz  procesy estetyzacji w warunkach późnej nowoczesności. Estetyczne ukierunkowanie pracy nie oddala nas jednak od ważnych problemów współczesnej humanistyki. Łączy się bowiem z płaszczyzną filozoficznych pytań o kondycję człowieka zmagającego się z problemami skończoności istnienia, kontyngencji, braku pewności ontologicznej w dzisiejszym świecie. Wykłady prezentują trzy późnonowoczesne funkcje doświadczeń estetycznych, w tym sztuki.
Iwona Lorenc sięga w swej prezentacji głównie do narzędzi fenomenologicznych, wskazując na przydatność fenomenologii do tego typu analiz. Jej odniesienia filozoficzne są jednak znacznie szersze: nawiązuje do Kanta, do współczesnych sporów o aktualność niedokończonego projektu moderny w ujęciu Habermasa, przywołuje myśli Nietzschego, Husserla, Heideggera, Merleau-Ponty`ego, Vattima, Ricoeura, Adorna, Rancière`a, Lyotarda i wielu innych.

Spis treści:
Wstęp  / 7

Wykład 1. Sztuka wobec fenomenu faktyczności
Potoczne i filozoficzne znaczenie terminu „faktyczność”   / 19
Aisthesis sztuki jako wehikuł faktyczności życia (Ranciére)  /22
Sztuka jako gra o przytrzymanie żywej obecności sensu (Husserl)  /24
Sztuka jako rozumienie faktyczności życia (hermeneutyka faktyczności: Heidegger, Ricoeur)  /27
Doświadczenie granic rozumienia w ujęciu estetyki fenomenologicznej  /  28
Sztuka jako zakrywająco-odkrywające doświadczenie faktyczności (Merleau-Ponty, Belting)  /  32
„Poślizg” fenomenalistyczny Lyotarda a otwartość fenomenologicznego doświadczenia obecności u Merleau-Ponty’ego  /  40
Zakończenie  /  47

Wykład 2: Ucieczka, iluzja czy heroizm? Dylematy współczesnej filozofii sztuki
Ambiwalencja tego, co estetyczne w późnej nowoczesności  /51
Rezygnacja z mocnej ontologii we współczesnej filozofii sztuki  /  52
To, co estetyczne wobec fenomenu ludzkiej kondycji  /  54
To, co estetyczne jako iluzja i ucieczka  /  55
Krytyka eskapistyczno-iluzyjnej funkcji sztuki: Nietzsche, Heidegger, Habermas  / 57
Trudna formuła ontologicznego bezpieczeństwa  /  59
Ontologiczne bezpieczeństwo a tożsamość  /  61
Estetyczna, paradoksalna formuła bezpieczeństwa ontologicznego  /  63
Nihilistyczny aspekt późnej nowoczesności  /  66
Osłabienie metafizyki a przebudowa pola pojęciowego współczesnej  filozofii sztuki i estetyki  /  69
Pozór sztuki jako heroizm, a nie – ucieczka  /  71
Ryzyko ambiwalencji sztuki i jej krytyczne posłannictwo  /  73

Wykład III: Doświadczenie estetyczne: consensus czy dissensus? Ciągłość czy zerwanie?
Pole pytań i filozoficzny kontekst tematu  /  77
Ogólny kontekst sporu o konsensualność i dissensualność doświadczenia estetycznego  /  82
Konsensualna i dissensualna aisthesis  /  83
Merleau-Ponty: dynamiczny consensus uwzględniający różnice  /  86
Znaczenie tematyki intersubiektywności  /  86
Fenomenologiczna recepcja wątków Kantowskich przez Merleau-Ponty’ego  /  88
Konsensualno-dissensualny charakter doświadczenia estetycznego u Merleau-Ponty’ego  /  92
Doświadczenie estetyczne jako dissensus: Lyotardowska estetyka oporu  /  97
Negatywna wspólnotowość transcendentalna  /  97
Aisthesis jako dissensus: współczesne malarstwo według Lyotarda  /  102

Uwagi końcowe: Lyotard a Merlau-Ponty  /  108
Bibliografia  /  111
Indeks osobowy  /  117
Summary  /  121

Żydowska tradycja i literacka nowoczesność | B. Witte. | Warszawa, 2012. | Terminus Akademia | LITERATUROZNAWSTWO ; FILOZOFIA
B. Witte. Żydowska tradycja i literacka nowoczesność
65,00 zł
Życie i ideały | W. James.| Bydgoszcz, 2010.|Biblioteka Myśli Pedagogicznej; PEDAGOGIKA; FILOZOFIA
W. James. Życie i ideały
24,15 zł
Życie człowieka w realiach współczesności | A. Bartniczak. | Poznań, 2011. | 
NAUKA; FILOZOFIA; PSYCHOLOGIA
A. Bartniczak. Życie człowieka w realiach współczesności
29,00 zł
Związek i partnerstwo : Yin-Yang w miłości | N.C. Demetry. | GWP, Sopot, 2012. | PSYCHOLOGIA ; FILOZOFIA
N.C. Demetry. Związek i partnerstwo : Yin-Yang w miłości
29,90 zł
Zrozumieć Habermasa | A. Dupeyrix. | Warszawa, 2014. | Prolegomena | FILOZOFIA
A. Dupeyrix. Zrozumieć Habermasa
56,00 zł
Zrozumieć Fenomenologię : konkretna praktyka I N. Depraz. Warszawa, 2010. (Prolegomena) ( FILOZOFIA )
Zrozumieć Fenomenologię : konkretna praktyka I N. Depraz. Warszawa, 2010. (Prolegomena) ( FILOZOFIA )
54,00 zł
Źródła i sens komunizmu rosyjskiego | A. Bierdiajew. | Kęty, 2006. | (Biblioteka Europejska) | FILOZOFIA
A. Bierdiajew. Źródła i sens komunizmu rosyjskiego
25,95 zł
34,60 zł
Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrónoważonego rozwpju | W. Tyburski (red.). | Toruń, 2011. | EKOFILOZOFIA; EKOPEDAGOGIKA
W. Tyburski (red.). Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrónoważonego rozwpju
36,00 zł