Wydawnictwo

Nowości

Ciało w kulturze konsumpcji : efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie | A. Wójtewicz. | Toruń, 2014. |SOCJOLOGIA; PROMOCJA ZDROWIA ; EDUKACJA
cena: 36,00 zł
cena: 34,00 zł
cena: 50,40 zł
cena: 44,80 zł
cena: 30,00 zł
cena: 44,10 zł
cena: 39,20 zł
cena: 37,80 zł
cena: 63,00 zł

M. Deptuła (red.). Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej

 • Kod: ABB 204
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Cena: 31,50 zł42,00 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Deptuła Maria (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Rok: 2005
 • ilość stron: 402
 • ISBN: 83-7096-571-7
 • oprawa: Miękka

Wstęp
Praca, którą oddajemy do rąk Czytelnika powstała w wyniku zbiorowego wysiłku przedstawicieli dziewięciu ośrodków akademickich, jednego instytutu naukowego oraz pedagoga-praktyka. Składają się na nią trzy wyraźnie wyodrębnione części poświęcone diagnostyce pedagogicznej, profilaktyce i socjoterapii.
W części pierwszej poruszono problemy diagnozy pedagogicznej. Rozpoczyna ją artykuł zawierający krótką prezentację sposobu rozumienia diagnozy pedagogicznej przez czołowych polskich pedagogów społecznych: Helenę Radlińską, Ryszarda Wroczyńskiego, Aleksandra Kamiń-skiego, Stanisława Kawulę i Ewę Marynowicz-Hetkę. Następny artykuł zawiera propozycję poznawania ucznia i nauczyciela dzięki metodzie wizualizacji. W kolejnym artykule rozważany jest problem pedagogicznego wspierania rodziny i diagnozowania środowiska rodzinnego. Przeglądowi narzędzi służących poznawaniu różnorodnych aspektów funkcjonowania rodziny towarzyszy prezentacja dwóch narzędzi: kwestionariusza do badania więzi i kontroli między rodzeństwem oraz kwestionariusza do badania poczucia wsparcia społecznego w rodzinie. Interesujące narzędzie służące do badania postawy młodzieży wobec eksperymentowania z narkotykami prezentowane jest w kolejnym artykule. W przedostatnim artykule tej części przedstawiono koncepcję diagnozowania sytuacji społecznej dzieci nieśmiałych w grupie rówieśniczej. W ostatnim omówiono wybrane aspekty badań nad rodziną z problemem alkoholowym.
Część druga poświęcona jest profilaktyce i otwiera ją tekst traktujący o teoretycznych podstawach profilaktyki zachowań problemowych młodzieży. Zawiera on szczegółową charakterystykę czynników warunkujących zachowania problemowe młodzieży oraz sugestie dotyczące rozwoju działań profilaktycznych. W kolejnym artykule podjęto problem roli rodziców w tworzeniu dzieciom warunków niezbędnych dla pokonywania kryzysów rozwojowych i osiągania tożsamości przez młodzież. Przegląd celów i sposobów interwencji profilaktycznej powiązanej z dwiema indywidualnymi ścieżkami ryzyka zawiera następny artykuł. Uszczegółowienie podjętej w tych artykułach problematyki znajdzie Czytelnik w kolejnych artykułach, gdzie zamieszczono zarówno opisy programów wychowawczych i profilaktycznych, jak i refleksje natury ogólnej o przyczynach niekorzystnych zjawisk i możliwościach ich ograniczania.
Część poświęconą profilaktyce zamykają rozważania dotyczące problemu występowania subkultur młodzieżowych.
Część trzecia dotyczy metody socjoterapii i rozpoczyna ją artykuł, w którym analizowane są mechanizmy zmian w procesie socjoterapii. Kolejny tekst zawiera sprawozdanie z badań nad skutecznością socjoterapii w zmniejszaniu poziomu lęku i zmianie stylów funkcjonowania w grupie. W artykule następnym przedstawiono losy wychowanków jednej ze świetlic socjoterapeutycznych. Ostatni artykuł zawiera prezentację wyników badań dotyczących pracowników świetlic socjoterapeutycznych.
Rozmiary poszczególnych części tej pracy wskazują wyraźnie na występujące w nauce dysproporcje w zakresie zainteresowania prezentowanymi tu trzema obszarami działalności pedagogów. Efektem dużego zainteresowania pedagogów i psychologów profilaktyką jest wielość rozważań teoretycznych, analiz zjawisk zagrażających rozwojowi dzieci i młodzieży oraz prób naukowego opisu rozmaitych sposobów przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom.
Żałować należy, że równolegle nie rozwija się tak dynamicznie diagnostyka pedagogiczna dotycząca wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, czego efektem jest ciągle skromna oferta wystandaryzo-wanych narzędzi poznawania zjawisk będących przedmiotem zainteresowania pedagogów. Tym bardziej cieszy możliwość przedstawienia Czytelnikom narzędzia służącego do poznawania postawy młodzieży wobec eksperymentowania z narkotykami, bowiem może ono być stosowane przed podejmowaniem oddziaływań profilaktycznych dla określania celów działań profilaktycznych i po ich zakończeniu dla oceny ich efektów.
Udało się także w tym tomie zgromadzić kilka analiz poświęconych socjoterapii - metodzie powstałej w Polsce w latach osiemdziesiątych, bardzo w ostatnich latach popularnej w profilaktyce drugiego stopnia adresowanej do dzieci i młodzieży z grup ryzyka. Metoda ta doczekała się dotąd niewielu analiz teoretycznych i badań empirycznych. Podjęte więc w tej części próby wydają się szczególnie cenne.
Dziękujemy Recenzentom Pani Prof. dr hab. Barbarze Woynarowskiej oraz Pani Prof. dr hab. Barbarze Kromolickiej za cenne uwagi, które przyczyniły się do nadania ostatecznego kształtu tej pracy.
Oddajemy do rąk Czytelnika tę pracę z nadzieją, że zarówno studenci pedagogiki, jak i praktykujący pedagodzy znajdą w niej pomoc w działaniu i inspirację do własnych poszukiwań.
Maria Deptuła
Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne | A. Radziewicz--Winnicki. | Zielona Góra, 2014. | PEDAGOGIKA; SOCJOLOGIA
A. Radziewicz--Winnicki. Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną : studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne
30,00 zł
Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej | T. Nowacki | Warszawa, 2000. | PEDAGOGIKA
T. Nowacki Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej
17,00 zł
25,00 zł
Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć |
D. Seredyńska. | Bydgoszcz, 2011. | PEDAGOGIKA; PSYCHOLOGIA
D. Seredyńska. Życie jest..." : międzypokoleniowe różnice w rozumieniu pojęć
33,60 zł
Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej | I D. Lalak. | Warszawa, 2010.| PEDAGOGIKA
I D. Lalak. Życie jako biografia : podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej
42,00 zł
Życie i ideały | W. James.| Bydgoszcz, 2010.|Biblioteka Myśli Pedagogicznej; PEDAGOGIKA; FILOZOFIA
W. James. Życie i ideały
24,15 zł
Zrozumieć swój czas | H. Moroz. | Wyd. II. | Kraków, 2006. | PEDAGOGIKA
H. Moroz. Zrozumieć swój czas
21,00 zł
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III | | Kielce, 2014. | PEDAGOGIKA
Zrób to sam : Prace manualne dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
26,90 zł
Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych| J.M. Garbula.| Olsztyn, 2010.| PEDAGOGIKA
J.M. Garbula. Znaczenia historyczne w edukacji początkowej : narracyjne konstruowanie hisotrii rodzinnych
35,70 zł