Wydawnictwo

Nowości

Motywowanie w organizacjach publicznych | Z. Ścibiorek. | Szczytno, 2014. | ZARZĄDZANIE; ORGANIZACJA
cena: 67,00 zł
cena: 34,65 zł
cena: 48,30 zł
cena: 35,00 zł
cena: 64,90 zł
cena: 46,00 zł
cena: 42,00 zł

J. Machaczka (red.). Determinanty konkurenycjności współczesnych organizacji

 • Kod: AEK 179
 • Stan: 4
 • Dostępność: Mało
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Cena: 34,65 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Machaczka Józef (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2014
 • ilość stron: 168
 • ISBN: 978-83-7252-665-6
 • oprawa: Miękka

Wyzwania, jakie stoją przed współczesnymi organizacjami, zwracają uwagę na konieczność uwzględnienia w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej nie tylko czynników ilościowych, ale również jakościowych wyznaczników konkurencyjności.
Możliwość przetrwania i rozwoju organizacji oraz kształtowanie jej długookresowej przewagi konkurencyjnej wynikają z umiejętnego podejścia do zarządzania zasobami trudnymi niejednokrotnie do jednoznacznego zdefiniowania i opisania.
Organizacje przyjmują jako cel przeciwdziałanie schyłkowi, przetrwanie i rozwój, a to można osiągnąć dzięki realizacji opracowanej strategii i umiejętnemu wprowadzaniu zmian. Otoczenie, które zmienia się szybko i w sposób trudny do przewidzenia, wymusza na organizacjach, aby były one elastyczne i innowacyjne.
Zadania menedżerów są w związku z tym coraz trudniejsze.
Poziom zmian relacji organizacja-otoczenie sprawia, że konieczne staje się uwzględnienie w strategii rozwoju organizacji takich elementów, jak: kapitał ludzki, umiejętności podejmowania trafnych decyzji, kształtowanie reguł zachowań, na podstawie których tworzono unikatowe wartości bezpośrednio lub pośrednio warunkujące przewagę konkurencyjną organizacji.
ze Wstępu

Spis treści:
Wstęp

Rozdział 1. Zmiany w otoczeniu rynkowym a konkurencyjność organizacji
1.1. Konkurencja, konkurencyjność, konkurowanie - istota pojęć
1.2. Charakterystyka i znaczenie otoczenia rynkowego
1.3. Wykorzystanie analizy peryferii sektora w uzyskiwaniu przewagi
konkurencyjnej
1.4. Strategia błękitnego oceanu w tworzeniu nowej przestrzeni rynkowej

Rozdział 2. Mierniki oceny działalności naczelnego kierownictwa
2.1. Mierniki ilościowe a oceny jakościowe
2.2. Jakościowe mierniki oceny
2.3. Kreowanie wiedzy jako przedmiot oceny
2.4. Kompleksowe modele oceny
2.5. Odpowiedzialność naczelnego kierownictwa

Rozdział 3. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach uczących się
3.1. Koncepcja organizacji uczącej się
3.2. Zarządzanie wiedzą w organizacjach uczących się
3.3. Od efektywnego zarządzania personelem do zarządzania zasobami
ludzkimi
3.4. Zarządzanie kapitałem ludzkim

Rozdział 4. Psychologiczne determinanty procesów decyzyjnych
4.1. Istota procesów decyzyjnych
4.2. Algorytmiczne wyznaczniki procesu decyzyjnego
4.3. Grupowe i indywidualne podejmowanie decyzji
4.4. Ryzyko i niepewność w procesach decyzyjnych
4.5. Intuicja w procesie podejmowania decyzji
4.6. Psychologia a proces podejmowania decyzji
4.7. Psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji - podsumowanie

Rozdział 5. Kulturowy wymiar zarządzania organizacją
5.1. Pojęcie i znaczenie kultury organizacyjnej
5.2. Rola kultury w integracji strategii i struktury organizacji
5.3. Kultury organizacyjne w modelu R.E. Quinna i K.S. Camerona
5.4. Zmiana kultury - przykład firmy Meridian Bancorp

Rozdział 6. Współczesne koncepcje struktur organizacyjnych
6.1. Model wartości konkurujących
6.2. "Szczupła" organizacja
6.3. Organizacja outsourcingowa
6.4. Organizacja oparta na zespołach
6.5. Organizacja wirtualna

Rozdział 7. Wymiar projektowy konkurencyjności organizacji
7.1. Różnice między organizacją tradycyjną a organizacją projektową
7.2. Zarządzanie zespołami projektowymi
7.3. Wykorzystanie wiedzy w organizacji projektowej a jej konkurencyjność
7.4. Systemy zarządzania
7.5. Rola biur wsparcia projektów

Rozdział 8. Marketing relacyjny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
8.1. Zarządzanie relacjami
8.2. Koncepcje CRM
8.3. CRM w świetle dotychczasowych badań oraz tendencje rozwojowe
8.4. Przykłady integracji programów lojalnościowych

Rozdział 9. Kwantytatywne determinanty konkurencyjności wybranych
spółek surowcowych i paliwowych z indeksu WIG20
9.1. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw z indeksu WIG20
9.2. Popyt na surowce i kształtowanie się ich cen na rynkach światowych
w latach 1989-2009
9.3. Finansowanie i kredytowanie rozwoju spółek giełdowych
9.4. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w latach 1989-2009
9.5. Kapitał ludzki
9.6. Działalność inwestycyjna
9.7. Struktura akcjonariatu przedsiębiorstw
9.8. Wnioski

Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków

Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce | 
Ł. Srokowski. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
Ł. Srokowski. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce
39,90 zł
Zmiany w organizacjach : sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu | J. Jasińska. | Nowy Dwór Maz., 2015. | ZARZĄDZANIE; ORGANIZACJE
J. Jasińska. Zmiany w organizacjach : sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu
64,90 zł
Zdolność do zmian jak siła sprawcza elastyczności organizacji | G. Osbert--Pociecha. | Wrocław, 2011. | ORGANIZACJA; EKONOMIA
G. Osbert--Pociecha. Zdolność do zmian jak siła sprawcza elastyczności organizacji
56,00 zł
Zasoby ludzkie w organizacji | M.A. Leśniewski; S. Morawska. | Warszawa, 2012. | ORGANIZACJA; ZZL
M.A. Leśniewski; S. Morawska. Zasoby ludzkie w organizacji
32,00 zł
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie | Z. Pawlak. | Warszawa, 2011. | ZZL
Z. Pawlak. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
64,90 zł
Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji | A.A. Szpitter. | Gdańsk, 2013. | ZARZĄDZANIE; ORGANIZACJA
A.A. Szpitter. Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji
35,70 zł
Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach | A. Bitkowska. | DIFIN, Warszawa, 2013. | ZARZĄDZANIE ; ORGANIZACJA
A. Bitkowska. Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach
60,00 zł
Zarządzanie małą i średnią firmą : w teorii i w ćwiczeniach | M. Matejun (red.). | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE
M. Matejun (red.). Zarządzanie małą i średnią firmą : w teorii i w ćwiczeniach
80,00 zł