Wydawnictwo

Kategorie alfabetycznie

Nowości

Promocja marki : poradnik dobrych praktyk | R. Stępowski. | Słowa i Myśli, Lublin, 2014. | MARKETING
cena: 38,00 zł
cena: 36,75 zł
cena: 59,00 zł
cena: 44,90 zł
cena: 24,90 zł
cena: 42,00 zł
cena: 34,00 zł
cena: 25,20 zł
cena: 59,00 zł

A. Sagan.Badania marketingowe : podstawowe kierunki

 • Kod: AEK 016
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Cena: 30,46 zł35,70 zł
 • Poleć produkt
 • Autor: Sagan Adam
 • Wyd.: II
 • Miejsce: Kraków
 • Rok: 2004
 • ilość stron: 237
 • ISBN: 83-7252-208-1
 • oprawa: Miękka

Istniejące w literaturze polskiej podręczniki do badań marketingowych można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza z nich zajmuje się problematyką badań marketingowych pod kątem procesu podejmowania decyzji (określania procesu i formułowania problemu badawczego, tworzenia narzędzi pomiaru, doboru próby, analizy i interpretacji wyników oraz opracowania raportu z badań). Do tej grupy zaliczyć można np. podręcznik S. Kaczmarczyka, Z. Kędzior i K. Karcz.
Druga grupa podręczników stanowi próbę systemowego podejścia do badań marketingowych i akcentuje specyficzne ujęcia i metody badań systemowo zdefiniowanych obszarów badawczych (np. badania postępowania konsumenta, produktu, strategii marketingowych czy segmentacji i selektywności rynku). W nurcie tym znajdują się podręczniki autorstwa S. Mynarskiego.
Proponowany skrypt, aczkolwiek nawiązuje do ujęcia systemowego w badaniach marketingowych, próbuje jednak uzupełnić je trzecim sposobem ujęcia, traktującym badania marketingowe z punktu widzenia nurtów i kierunków metodologicznych. Nie jest ono tożsame z podejściem decyzyjnym, kładącym nacisk na proces badawczy, ani systemowym - związanym przede wszystkim z obiektami badań. Jest to przedstawienie problematyki badań marketingowych według kryterium „swoistości" i odrębności metod badawczych, stosowanych do badań różnych dziedzin i obszarów w marketingu.
Praca składa się z 6 rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy metodologicznych podstaw badań marketingowych. Uwzględnione zostały w nim podstawowe kierunki definiowania tych badań, ich cechy swoiste oraz łączące je z innymi naukami. Szczególny nacisk został położony na wydzielenie dwóch podstawowych nurtów metodologicznych, mających swoje konsekwencje w sposobie postrzegania i rozumienia obiektów badań oraz stosowanych metod i technik badawczych.
Rozdział drugi poświęcony jest podstawom badań sondażowych w marketingu. Są one najczęstszym rodzajem podejścia badawczego, często niesłusznie utożsamianego z badaniami marketingowymi jako całością. Przedstawiono w nim procedurę konceptualizacji i operacjonalizacji problemu badawczego, proces tworzenia kwestionariusza oraz analizę danycpoświęcona jest budowie modeli postaw.
Rozdział czwarty obejmuje zagadnienia badań h za pomocą tabel dwu-dzielczych i trójdzielczych z wykorzystaniem zmiennych kontrolnych.
Trzeci rozdział dotyczy metodologii badań postaw w marketingu. Przedmiotem rozważań są kwestie teorii pomiaru, budowy prostych i złożonych skal szacunkowych (skali dyferencjału semantycznego, Bolgera, Likerta i analizy pomiaru wieloczynnikowego - conjoint) i rangowych (ze szczególnym uwzględnieniem skal interwałowych). Część rozdziału motywacyjnych, takie jak:
continuum badawcze w badaniach jakościowych, prowadzenie wywiadu swobodnego i głębinowego, budowa technik projekcyjnych, organizacji i prowadzenia wywiadów grupowych. W rozdziale tym przedstawiona jest także technika drabinkowa (ladclering) i zasady analizy danych pochodzących z badań jakościowych.
Ostatnie dwa rozdziały dotyczą zastosowania procedur wielowymiarowych w badaniach segmentacji, selektywności rynku i pozycjonowania produktu. W rozdziale piątym omówiona jest procedura badań segmentacyjnych z uwzględnieniem roli analizy czynnikowej i analizy skupisk. Rozdział szósty poświęcono metodzie skalowania wielowymiarowego, wykorzystywanego do tworzenia map percepcji marek, oraz wybranym technikom badań selektywności wyborów marek na rynku i określania spójnych grup konkurencyjnych marek produktów.
Wykorzystywanie tak wielu podejść metodologicznych wymaga od czytelnika pogłębionej wiedzy z marketingu, socjologii, statystyki i teorii zachowań konsumentów, a nawet metodologii nauki i filozofii", dlatego skrypt ten przeznaczony jest dla studentów wyższych lat kierunku zarządzania i marketingu.
Autor dziękuje prof. dr. hab. Stefanowi Mynarskiemu i prof. dr. hab. Tadeuszowi Grabińskiemu za uwagi i sugestie pomocne w przygotowaniu do druku niniejszej publikacji.
Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości | 
G. Mazurek. | Warszawa, 2012. | Marketing; Zarządzanie | MARKETING; ZARZĄDZANIE
G. Mazurek. Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości
49,90 zł
Zastosowanie marketingu na rynku usług : medycyna, ratownictwo, turystyka | S. Kowalski; A. Krukowska-Miler. | Katowice, 2012. | MARKETING; ZARZĄDZANIE
S. Kowalski; A. Krukowska-Miler. Zastosowanie marketingu na rynku usług : medycyna, ratownictwo, turystyka
29,00 zł
Zarządzanie wartością firmy | A. Herman; A. Szablewski. | Warszawa, 1999. | MARKETING
A. Herman; A. Szablewski. Zarządzanie wartością firmy
29,14 zł
38,85 zł
Zarządzanie marketingowe : podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze | L. Żabiński (red.). | Katowice, 2004. | (Prace naukowe) |ZARZĄDZANIE ; MARKETING
L. Żabiński (red.). Zarządzanie marketingowe : podstawy teoretyczne, węzłowe specjalizacje badawcze
37,13 zł
49,50 zł
Zarządzanie marketingiem | J. Woźniczka; M. Hajdas; W. Kowal. | Wrocław, 2014. | ZARZĄDZANIE; MARKETING
J. Woźniczka; M. Hajdas; W. Kowal. Zarządzanie marketingiem
76,00 zł
Zarządzanie i marketing, 19 : Problemy teorii i praktyki marketingu | Mazurek-Łopacińska Krystyna (red.). | Wrocław, 2002. | MARKETING
Mazurek-Łopacińska Krystyna (red.). Zarządzanie i marketing, 19 : Problemy teorii i praktyki marketingu
18,80 zł
23,50 zł
Zarządzanie i marketing, 17 : aspekty makro- i mikroekonomiczne |T.Orzeszko (red.). | Wrocław, 2001. | MARKETING
T.Orzeszko (red.). Zarządzanie i marketing, 17 : aspekty makro- i mikroekonomiczne
18,80 zł
23,50 zł
Zaprzyjaźnij się z klientem : jak skutecznie i z zyskiem zarządzać sprzedażą |
S. Cooper; F. Grutzner; B. Cooper. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE; MARKETING
S. Cooper; F. Grutzner; B. Cooper. Zaprzyjaźnij się z klientem : jak skutecznie i z zyskiem zarządzać sprzedażą
52,00 zł